Комунальна установа „Каховський районний  центр надання соціальних  послуг

Адреса: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Ярослава Мудрого (Червоноармійська), 18 (ІІІ поверх)

Часи прийому: пн-чт. 08.00-17.00

пт. 08.00-15.30

   

Електронна адреса : kachovrcccdm@gmail.com; kah.raytercentry@ukr.net

Телефони: (05536) 2-04-78 (директор)

(05536) 4-08-77 (фахівці центру)

Директор : Бондаренко Юлія Генадіївна

 1. Каховський  районний центр надання соціальних послуг (далі –центр) є комунальною бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Каховська районна рада.

Центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування, проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Діяльність центру повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.

 1. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, наказами Департаменту соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням про центр, затвердженим Каховською районною радою.
 2. Центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.
 3. На надання соціальних послуг в центрі мають право:

– громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

– громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї;

– громадяни, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах.

 1. Центр утворюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно – гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам  відповідно до законодавства.
 2. Положення про центр, його структура за пропозицією управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації, погодженими з  Департаментом соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації, затверджується рішенням сесії Каховської районної ради.

Кошторис, штатний розпис центру затверджує начальник управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації.

 1. Методичне забезпечення діяльності центру здійснює Міністерство соціальної політики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності – в установленому порядку Департамент соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг – управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації.

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг центр взаємодіє з структурними підрозділами органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

 1. Основними завданнями центру є:

– виявлення громадян, зазначених у пункті 4 цього положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

–  забезпечення якісного надання соціальних послуг;

– установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує центр, з метою сприяння в здійсненні надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4 цього положення;

– виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

– надання соціальної та/або психологічної підтримки учасникам антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, організація надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

–  соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

– соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

– інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

– надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних  життєвих  обставинах  і потребують  сторонньої  допомоги, у  тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід;

– здійснення соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк

 1. У центрі можуть  утворюватися   такі структурні підрозділи:

          1) відділення (не менш як два різного спрямування):

– соціальної допомоги вдома;

– денного перебування;

– організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

2) відділення соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді .

3) інші підрозділи,  діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення.

Центр має право створювати в разі потреби у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для надання соціальних послуг громадянам, зазначеним в пункті 4 цього Положення, за їх місцем проживання.

 1. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку рішенням сесії Каховської районної ради на підставі подання голови Каховської районної державної адміністрації, за пропозицією управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації, погодженою з  Департаментом соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації.

Посаду директора центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напрямку підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як п’ять років.

 1. Директор  центру:

1) організовує роботу центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;

2) затверджує посадові обов’язки керівників структурних підрозділів та інших працівників центру;

3) координує діяльність структурних підрозділів центру;

4) подає головному розпоряднику коштів – управлінню соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації на затвердження пропозиції щодо штатного розпису та кошторису у відповідності до затверджених Каховською районною радою планових бюджетних призначень;

5) укладає договори, діє від імені центру і представляє його інтереси;

6) розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

– проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних робітників центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

– придбання для соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

– придбання для оснащення структурних підрозділів центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

– підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників центру;

8) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;

9) розробляє і подає на затвердження Каховській районній раді проект Положення про центр;

10) затверджує положення про структурні підрозділи центру;

11) здійснює забезпечення реєстрації, накопичення, зберігання, поновлення, використання, поширення, знеособлення та знищення даних в базах персональних даних з метою:

– реалізації трудових, адміністративно-правових, кадрових відносин та відносин в сфері страхування, бухгалтерського обліку працівників центру надання соціальних послуг;

– реалізації відносин в сфері соціального захисту громадян похилого віку, інвалідів, малозабезпечених громадян району та осіб, які потребують соціальної допомоги.

 1. Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.
 2. Структура, гранична чисельність і фонд оплати праці працівників центру затверджуються рішенням сесії Каховської районної ради.

Умови оплати праці працівників центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників центру, що затверджуються наказами Мінсоцполітики.

 1. Для надання соціальних послуг центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

У центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання  соціальнихпослуг у центрінаданнясоціальнихпослуг, затвердженого наказом Мінсоцполітики.

 1. Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі з-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази  центру.
 2. Забороняється розподіл доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління центру та інших пов’язаних з ними осіб.
 3. Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим положенням
 4. У разі припинення роботи центру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
 5. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до законодавства України.
 6. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.
 7. Повне найменування центру – Каховський районний центр надання соціальних послуг, скорочене  найменування –Каховський РЦНСП.
 8. Місцезнаходження центру : 74823, Херсонська область, Каховський район, село Малокаховка, провулок Центральний, будинок 4.

Вiдзначення Дня людей похилого вiку у вiддiленнi денного перебування Каховського центру надання соцiальних послуг

День незалежності України у відділенні денного перебування

Благодійна допомога підопічним районного центру надання соціальних послуг

Ювілей відділення

До Дня Перемоги

До Дня пам’яті та примирення

Вік для подорожей не завада

 

Семінар-навчання соціальних робітників 23.03.18

Усе від жінки . . . присвячений Міжнародному жіночому Дню 8 березня

Заняття у школі безпеки для людей похилого віку 31.10.17

Відвідувачі тер центру долучилися до святкування державних свят 28.08.17

26 липня 2017 року у філії відділення с.Роздольне відбулася зустріч відвідувачів з лікарем невропатологом Римою Борисівною Ярош.

25, 26 липня 2017 року у відділенні денного перебування с. Малокаховка та філіях смт Любимівка та с. Роздольне відбувся Єдиний день інформування населення на тему «20 річниця підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацію Північно-Атлантичного договору».

         

Творчий звіт відділення денного перебування приурочений Дню Конституції України

До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

                       

До Дня памяті трагедії на Чорнобильській АЕС

Чергове засідання Літературної Вітальні

IMG_4705

Свято весни , Міжнародний жіночий день у відділенні денного перебування села Малокаховка

                                          IMG_4773     IMG_4776

Зустріч весни у відділенні денного перебування

                                   IMG_4755                       IMG_4760

Інформація про роботу комунальної установи «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» за січень 2017 року

Заняття літературно-просвітницького факультету відділення денного перебування. 08.02.17

IMG_4694

Дім, де завжди раді пенсіонерам 06.02.17

                                                         

Зустріч Старого Нового року у відділенні денного перебування с.Малокаховка

         IMG_4588      IMG_4596

29 грудня відділення денного перебування с. Малокаховка провело святкову культурно-розважальну програму «Новий рік зустрічаємо – старий проводжаємо»

    IMG_4503                          P1190201

Єдиний День інформування «День памяті Героїв Крут»

        IMG_4663      IMG_4665

День пам’яті жертв голодоморів у відділенні денного перебування с. Малокаховка

img_4470

В рамках проведення Єдиного дня інформування населення у відділенні денного перебування КУ «Каховський районний територіальний центр надання соціальних послуг» с. Малокаховка проведено лекцію до Дня Гідності та Свободи

0

8 листопада 2016 року у відділенні денного перебування с. Малокаховка відбулося заняття на тему « Як зберегти ясність ума до глибокої старості».

img_4412

Важливість щеплень в житті людей 07.11.16

img_4406

Заходи до Дня захисника України та Українського козацтва у відділенні денного перебування КУ «Каховський районний територіальний центр» с.Малокаховка

img_4392

Іван Франко – велич українського народу

img_4331

Про відзначення Дня Прапора та Дня незалежності України у відділенні денного перебування КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування»

IMG_4324

Відзначення 20 річниці Констиуції України у відділенні денного перебування КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування» в с. Малокаховка

      IMG_4275                 IMG_4264

о 75 річниці початку війни

IMG_4243

Виїзд на відпочинок слухачів Університету ІІІ віку відділення денного перебування 17.06.16

SAMSUNG CAMERA PICTURES

18 квітня у відділенні денного перебування територіального центру відбулася зустріч з лікарем-інфікціоністом районної лікарні

IMG_4108

До Всесвітнього Дня поезії.

IMG_4079

13 березня 2016 року вокальні колективи тер центру взяли участь в загально районному святі Масляної

IMG_4060

12 березня на запрошення Каховськоiї мiськоiї ради вокальнi колективи терцентру взяли участь у весняній ярмарці

IMG_4006

Вітаймо жінку матір і кохану ..!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

25 лютого у відділенні соціально-побутової адаптації с.Малокаховка відбулася зустріч відвідувачів з фахівцями Каховського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

0

Година пам’яті « Афганістан болить в душі моїй»

100_4852

Зустріч випускників Малокаховської ЗОШ

Встреча выпусников в Малокаховской школе 13 02 2016 г 020

28 січня 2016 року Єдиний День інформування на тему «День  пам*яті  Героїв  Крут».

IMG_3946

Новорічні вітання від відвідувачів відділеня соціальної адаптації працівникам державних установ

                                                                SAMSUNG CAMERA PICTURES                                               P1180139

Відзначення Дня Збройних сил України та Дня волонтера у відділенні соціально-побутової адаптації в с. Роздольному

1

До Дня людей з обмеженими можливостями

IMG_3820

Щосереди у відділенні соціально – побутової адаптації працює перукар Юлія Баланович

 

Гарні стрижки,хороший настрій

 

Календар
Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Січ    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Анонси подій

 • Формуємо громадську раду при РДА

  З 11 лютого 2019 року розпочинається прийом документів від ІГС на участь в установчих зборах з обрання членів громадської ради. Прийом триватиме до 07 березня 2019 рок включно (крім вихідних днів). Документи приймаються або надсилаються, за адресою: 74800, м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 103, каб. 232. Детальніше ТУТ

 • Нарада при голові РДА

  Щопонеділка о 14.00 відбувається нарада при голові РДА щодо підведення підсумків роботи за минулий тиждень та визначення основних пріоритетних напрямків діяльності на поточний період

До уваги учасників АТО

УКРАЇНА-ЄС

 • Архів новин
  StatPress
  Visits today: 223