Нормативно-правова база

Розпорядження голови районної державної адміністрації  від 04.07.2018 року №221 Про Регламент Каховської районної державної адміністрації”

                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                             розпорядження голови

                                                                                                                                         районної державної адміністрації

                                                                                                                                                      04.07.2018 № 221

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Каховської районної державної адміністрації

 

 1. Загальні положення
 2. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності Каховської районної державної адміністрації.
 3. Розгляд у районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень,   провадиться головою, першим заступником  голови, заступниками  голови (далі – заступники голови), керівником  апарату районної державної адміністрації апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними  підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими  допоміжними органами, службами  і комісіями,  утвореними  головою районної державної адміністрації.
 4. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних   підрозділів  є  відкритою  і  гласною,  за  винятком розгляду питань,  які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

               Районна державна адміністрація інформує  громадськість  про  свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

   Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

 1. Розподіл  обов’язків  між  посадовими особами районної державної адміністрації проводить  голова районної державної адміністрації не пізніше  одного  місяця  з  дня  призначення  його  на  посаду   з визначенням:

     повноважень і функцій посадової особи;

     управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

     підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує   реалізацію   відповідно  до  законодавства  державної політики;

     порядку заміщення  голови  районної державної адміністрації,  його першого заступника, заступників  у разі їх відсутності.

 1. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), а також начальником юридичного відділу (далі – юридичний відділ) апарату районної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату, а також з начальником юридичного відділу апарату районної державної адміністрації і затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Положення про апарат місцевої держадміністрації розробляється начальником юридичного відділу апарату районної державної адміністрації, погоджується із керівником апарату і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Планування роботи районної державної адміністрації

 1. Робота районної державної адміністрації проводиться за перспективними  (річними),  поточними  (квартальними), а у разі потреби  оперативними  (місячними)  планами,  які  затверджуються розпорядженням її голови.
 2. Планування роботи районної державної адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.
 3. Формування  планів   роботи   районної державної адміністрації здійснюється  її  апаратом за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації,  погодженими  із  заступниками  голови, (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату.

 Планування роботи  районної державної адміністрації з  підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з  урахуванням  статті  7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 1. Плани  роботи  районної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані  на  виконання Конституції України ,  законів  України,  актів  Президента  України  та Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі  -акти  законодавства),  доручень  Прем’єр-міністра України,  державних і регіональних програм  соціально-економічного та культурного розвитку,  здійснення інших визначених законами,  а також делегованих районною радою  повноважень  та  забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи районної державної адміністрації включаються:

актуальні питання, пов’язані із здійсненням  заходів  із соціально-економічного розвитку району або  окремих його адміністративно-територіальних одиниць,   функціонуванням  галузей господарського комплексу та  розв’язанням  проблем  у соціальній сфері, поліпшенням  діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду   на  засіданні колегії, нараді  у голови  районної державної адміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

   перелік актів  законодавства, розпоряджень голови  районної державної адміністрації,  хід  виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити питання:

     підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

     діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації;

     Підготовка до розгляду  діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації,  як правило, передбачає проведення комплексної  або  цільової  перевірки  стану справ   на  території  району.

     У планах  роботи  районної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи,  відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

 1. Додаткові   (позапланові) питання   включаються  до затвердженого  плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови.

     Питання виключається з  плану  роботи  районної державної адміністрації  за  рішенням  її  голови на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно  до  розподілу  обов’язків), керівника апарату районної державної адміністрації.

 1. Робота структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату районної державної адміністрації. Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації встановлює керівник апарату районної державної адміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів  та  апарату районної державної адміністрації здійснюється  з  урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.

 1. Додаткові  (позапланові)  питання  включаються  до  плану роботи     структурного підрозділу та апарату  районної державної адміністрації  і виключаються з нього  за  рішенням  заступника голови  (відповідно до  розподілу обов’язків),  керівника районної державної адміністрації.
 2. Контроль за виконанням планів роботи районної державної адміністрації,  структурних  підрозділів  та  апарату районної державної адміністрації здійснюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником  апарату районної державної адміністрації.
 3. Підготовка звітності районної державної адміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”,  проводиться  її  апаратом на основі звітів структурних підрозділів районної державної адміністрації,  у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків),  керівником апарату районної державної адміністрації.

Зміст звітності за місяць,  квартал  і рік визначається питаннями, що  вирішуються районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати  діяльності районної державної адміністрації розміщується на офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

Організація роботи апарату районної державної адміністрації :

 1. Апарат   районної державної адміністрації відповідно  до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять  до  районної державної адміністрації,  готує до них  аналітичні,  довідкові  та  інші матеріали,  а  також  проекти доручень голови і заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації;

здійснює опрацювання  проектів  розпоряджень; розробляє за дорученням  голови районної державної адміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

    перевіряє за дорученням голови  районної державної адміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень  голови обласної державної адміністрації  територіальними органами  міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з  питань  здійснення  повноважень  районної державної адміністрації), структурними  підрозділами районної державної адміністрації;   вивчає  та узагальнює досвід роботи  зазначених  органів  і  надає  практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення  їх  діяльності;  здійснює  контроль  за  своєчасним поданням  доповідей,  інформаційних  та  інших матеріалів з питань виконання  актів  законодавства,  розпоряджень голови  районної державної адміністрації;

     за дорученням  голови  районної державної адміністрації проводить аналіз роботи виконкомів органів місцевого самоврядування у межах повноважень і  в порядку,  визначених законодавством,  надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації  їх  роботи,  готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з виконкомами органів місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного,  соціального та культурного  розвитку  відповідних територій;

    здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації,  надає  методичну  та  іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання  актів законодавства  структурними  підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

    готує аналітичні, інформаційні  та  інші матеріали  з організаційних і   кадрових  питань,  що  розглядаються  головою районної державної адміністрації;

    проводить разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації,  територіальними  органами  міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і  суспільно-політичного  становища  району, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції  щодо його поліпшення;

    здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення  діяльності районної державної адміністрації;  забезпечує дотримання  режиму  роботи  в адміністративному будинку районної державної адміністрації;   забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами  електронного  зв’язку  відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщенні районної державної адміністраціх та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов’язану з державною  таємницею, організовує  та   здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності  в  районній державній  адміністрації відповідно  до  вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

    забезпечує висвітлення діяльності районної державної адміністрації;

   виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

15-1. Апарат районної державної адміністрацій очолює керівник, який призначається на посаду головою районної державної адміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов’язки виконує заступник керівника апарату, а в разі відсутності такої посади – керівник самостійного структурного підрозділу апарату районної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації.

 1. Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання  покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів  виконавчої  влади, а також з виконкомами органів місцевого самоврядування.
 2. Організація  роботи  апарату  районної державної адміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та  положення  про  її апарат, що затверджується головою районної державної адміністрації.

Кадрова робота

 1. Кадрова робота у  районній державній адміністрації спрямовується на  комплексне  вирішення  питання  щодо комплектування  місцевих органів  виконавчої  влади  висококваліфікованими і компетентними працівниками.
 2. Організація роботи з персоналом в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату районної державної адміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

   Організація  роботи  з  управління  персоналом  у структурних підрозділах районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного  права здійснюється за затвердженим керівником такого підрозділу  річним  планом, який  передбачає здійснення заходів з добору,  підготовки,  перепідготовки  та підвищення  кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

 1. Організацію роботи з персоналом в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснює служба управління персоналом.

 

У структурних підрозділах районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу, а у структурних підрозділах районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права, чисельність працівників яких становить менше десяти осіб, обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців такого структурного підрозділу за рішенням його керівника.

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

 1. Прийняття на державну службу до районної державної  адміністрації та звільнення з державної служби здійснюється  в порядку, встановленому законодавством про державну службу.
 2. На  посади,  передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з  таємними  документами,  можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.
 3. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.
 4. Районна державна адміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України, та заохочує працівників апарату і структурних  підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та  організацій, що належать до сфери її управління.
 5. На кожного прийнятого на роботу до  районної державної адміністрації працівника оформляється особова справа.
 6. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе служба управління персоналом.

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 1. Організація роботи  з  документами  у районній державній адміністрації  здійснюється в порядку, передбаченому  інструкцією   з   діловодства.

     Організація роботи з документами,  що  містять  інформацію  з обмеженим  доступом,  здійснюється  в установленому законодавством порядку.

 1. Відповідальність  за організацію  виконання  документів несуть  голова,   заступники голови  (відповідно  до  розподілу обов’язків), керівник  апарату  районної державної  адміністрації, керівники її структурних підрозділів та апарату .
 2. Контроль  за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів,  в яких встановлено  завдання  або  які містять питання, що потребують вирішення.

     Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами  законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями   голови обласної, районної державних  адміністрацій, розгляд звернень комітетів Верховної  Ради  України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

     Контроль за виконанням завдань,  визначених актами законодавства,     дорученнями      Прем’єр-міністра      України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної, районної державних  адміністрацій,  а  також за розглядом звернень комітетів Верховної  Ради  України,  запитів  і звернень народних  депутатів  України,  депутатів  місцевих  рад здійснюється сектором  контролю апарату районної державної  адміністрації,  за  розглядом звернень  громадян  –  головним спеціалістом по роботі зі зверненнями громадян юридичного відділу апарату районної державної  адміністрації,  а  інших  документів   –   відділом діловодства зазначеного апарату.

 1. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства,  доручень  Прем’єр-міністра  України,  розпоряджень голови  обласної та районної державної  адміністрації розробляється  у разі потреби план контролю,  в якому визначаються  проміжні  контрольні  строки виконання завдань; структурні підрозділи районної державної  адміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих  завдань; структурний підрозділ, який   забезпечує координацію роботи  з  організації  і  контролю  за  виконанням  у цілому.  План  контролю з відповідних питань затверджує заступник голови районної державної  адміністрації (згідно до розподілу обов’язків).
 2. Контроль  за виконанням  актів  законодавства,  доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови районної державної  адміністрації,  розглядом звернень  комітетів  Верховної Ради України,   запитів і звернень  народних  депутатів  України  та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

  аналізу і   узагальнення   у   визначені строки письмової інформації  про стан  виконання  документів  у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

   систематичного аналізу  статистичних та  інших  даних, що характеризують стан виконання документів;

   проведення періодичної  комплексної або цільової  перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

   розгляду питань діяльності (заслуховування звіту)  виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної  адміністрації або його заступників.

 1. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів  у  цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення  проміжних  контрольних  строків подаються голові районної державної адміністрації або його заступникам, керівнику апарату (відповідно до розподілу обов’язків) не пізніше ніж  за  10  днів  до закінчення строку,  визначеного актом законодавства, дорученням Прем’єр-міністра України, розпорядженням  голови районної державних адміністрацій  або планом контролю.

     За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання  документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання,  голова районної державної адміністрації або його заступник,  керівник апарату (відповідно до розподілу обов’язків)  дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

 1. Інформацію  (звіт)  про  стан  виконання  документів,  що подається  відповідно  обласній державній адміністрації,  іншим органам виконавчої  влади  вищого   рівня,  підписує голова районної державної  адміністрації.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного  органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови районної державної адміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків), або керівника апарату.

Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

 1. Районна державна  адміністрація організовує  в  установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій  (зауважень),  заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі  ведення  діловодства  та  проведення  особистого  прийому громадян,  покладається на  головного спеціаліста по роботі зі зверненнями громадян юридичного відділу  апарату районної державної  адміністрації.

      Діловодство за зверненнями громадян  ведеться  відповідно  до Інструкції   з  діловодства  за  зверненнями  громадян  в  органах державної влади і місцевого самоврядування,  об’єднаннях громадян, на  підприємствах,  в установах,  організаціях незалежно від форми власності,  в засобах масової інформації,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів  України від 14   квітня  1997 року № 348 (зі змінами) .

 1. Порушені  у  зверненнях  громадян  питання  розглядаються головою    районної державної  адміністрації або його   заступником (відповідно  до   розподілу обов’язків),   керівником   апарату, керівником відповідного    структурного підрозділу районної державної  адміністрації. Відповіді  на   звернення громадян готують структурні підрозділи районної державної  адміністрації або її апарату.
 2. Особистий прийом громадян  проводить голова районної державної  адміністрації, його заступники, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації та оприлюднюється  через засоби масової інформації.

     Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

     Виїзні прийоми громадян посадовими особами районної державної  адміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою районної державної  адміністрації.

    Головний спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян юридичного відділу  апарату районної державної адміністрації, який  відповідає  за  роботу  із  зверненнями  громадян, аналізує щоквартальну роботу з  розгляду   таких   звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення  обґрунтованих  скарг  і  зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

37-1. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Організація правового забезпечення  діяльності районної державної адміністрації

 1. Правове забезпечення діяльності районної державної  адміністрації,  а також надання методичної та іншої практичної допомоги з  правових  питань  здійснює  юридичний  відділ  апарату  районної державної  адміністрації.

Юридичний відділ  з  питань правового забезпечення діяльності районної державної  адміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації    роботи апарату районної державної  адміністрації – керівнику  апарату  районної державної  адміністрації.

 1. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України,  а також указами Президента  України, актами Кабінету   Міністрів України і постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до Конституції та законів України,  та розпорядженнями голови  районної державної  адміністрації .
 2. Основними завданнями юридичного відділу є:

     правове забезпечення діяльності районної державної  адміністрації;

     організація правової роботи, спрямованої на  правильне застосування  і  неухильне  додержання  вимог  актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної  адміністрації;

     підготовка інформаційних, довідкових  та  інших матеріалів з питань застосування законодавства.

 1. Юридичний  відділ  відповідно  до  покладених  на   нього завдань:

     забезпечує відповідність законодавству проектів  розпоряджень голови районної державної  адміністрації,  рішень  колегії,  а також інших актів районної державної  адміністрації;

     проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної  адміністрації,  готує висновки правової експертизи у разі  їх  невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо  приведення  таких  проектів у  відповідність  з вимогами законодавства;

     визначає, які розпорядження голови районної державної  адміністрації є  нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

     надає методичну допомогу працівникам апарату районної державної  адміністрації та  керівникам структурних підрозділів районної державної  адміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час  виконання  покладених  на  них  завдань і функціональних обов’язків;

     представляє інтереси районної державної адміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

     виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний відділ, що затверджується головою районної державної  адміністрації.

 1. Начальник юридичного відділу:

     здійснює керівництво роботою юридичного відділу, несе персональну відповідальність за  виконання  покладених  на  відділ завдань;

     бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у районній державній   адміністрації;

     організовує роботу працівників юридичного відділу, дає відповідні  доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції  стосовно заохочення працівників  відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

      виконує інші передбачені законодавством функції.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії районної державної адміністрації

 1. Для сприяння здійсненню повноважень районної державної  адміністрації її  голова  утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради,  колегії,  робочі групи тощо), служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова районної державної  адміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 утворюється громадська рада.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

 1. Для  узгодженого  розгляду питань, що належать до компетенції районної державної  адміністрації,  обговорення найважливіших напрямів  її  діяльності  може   утворюватися колегія районної державної  адміністрації (далі  –  колегія)  у  складі  голови  районної державної  адміністрації (голова колегії), його  заступників, керівника апарату та керівників   структурних підрозділів   районної державної  адміністрації.
 2. До складу колегії  можуть  входити  за  згодою  керівники територіальних  органів  центральних  органів  виконавчої влади та посадові особи  органів  місцевого  самоврядування.

     До складу  колегії  районної державної адміністрації можуть  бути включені  за  пропозицією  громадських  організацій,  підприємств, установ та організацій їх представники.

 1. Засідання колегії вважається правоможним,  якщо на  ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

     Засідання колегії  проводяться  відповідно  до  плану  роботи районної державної  адміністрації, позачергові – у міру потреби.

 1. Рішення  колегії   приймається   відкритим   голосуванням більшістю  голосів  присутніх на засіданні членів колегії.  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

     В окремих  випадках  за  рішенням   головуючого   може   бути застосована процедура таємного голосування.

     Рішення колегії  оформляється  протоколом,  який підписується головою колегії  і  є  підставою  для  видання  ним  відповідного розпорядження.

 1. Апарат  районної державної адміністрації здійснює організаційне забезпечення  засідань  колегії,  у  тому  числі   стенографування (технічний запис).
 2. У своїй роботі колегія районної  державної адміністрації керується положенням про колегію, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Порядок підготовки та проведення нарад

 1. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації проводять наради з метою оперативного  розгляду та  вирішення  питань, що належать до їх компетенції.

     План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

     Організація проведення нарад у голови  районної державної адміністрації, його заступників та керівника апарату районної державної адміністрації покладається на  апарат або відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації.

 1. Порядок  денний,  аналітичні  довідки  про  стан справ та обґрунтування причини внесення  питання  на  розгляд  надсилаються учасникам наради завчасно,  а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.
 2. Прийняті на нарадах рішення оформляються  протоколами не пізніше,  ніж у триденний строк.  У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

     Протокол наради підписує головуючий.

 1. За   результатами   розгляду   питань  на  нараді  можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови або наказ керівника структурного підрозділу районної державної адміністрації.
 2. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок  денний  і  підсумки  розгляду  питань  на   нарадах має уповноважена головою районної державної адміністрації посадова особа.

Порядок внесення та розгляду проектів
розпоряджень голови районної державної адміністрації

 1. Голова районної державної адміністрації на виконання  актів законодавства, доручень  Прем’єр-міністра  України,  за  власною ініціативою  видає  одноособово  в  межах повноважень   районної державної адміністрації  розпорядження.
 2. Проекти  розпоряджень  голови  районної державної адміністрації  (далі  –  проекти  розпоряджень)  готують  структурні   підрозділи районної державної адміністрації, її  апарату,  а  також територіальні органи центральних органів виконавчої влади (далі – інші органи) та районна державна адміністрація у разі, коли готується розпорядження голови обласної державної адміністрації (далі – інші органи).

Проекти розпоряджень голови готує відповідна райдержадміністрація.

 1. У разі коли розроблення  проекту  розпорядження  доручено кільком  структурним  підрозділам районної державної адміністрації  чи її апарату або іншому  органу,  головним  розробником  є  виконавець, зазначений першим.
 2. Проекти  розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із    заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Головний розробник самостійно  визначає заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її  апарату  та інші органи, виходячи із  змісту  основних  положень  проекту розпорядження.

Головний розробник організовує,  спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату  та  інших  органів  з  розроблення проекту  розпорядження,  вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту  (проводить  консультації, узгоджувальні  наради,  робочі  зустрічі  тощо),  отримує  від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

     Заінтересовані структурні  підрозділи  районної державної адміністрації,  її  апарату  та  інші  органи  за  зверненням головного розробника  у  визначений  ним  строк  беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

     Проекти погоджуються шляхом   їх   візування   керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів, заступниками  голови та керівником апарату районної державної адміністрації.  При  цьому  зазначається  посада,  ініціали  і прізвище  особи,  яка  візує  проект  розпорядження,  а також дата візування.

     Проекти розпоряджень районної державної адміністрації, які розробляються на виконання  актів  законодавства  та  доручень Прем’єр-міністра України,  погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

    Якщо заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації,  її апарату та інші органи не  висловили  своєї позиції   щодо   проекту   розпорядження у  визначений  головним розробником  строк,  такий  проект   вважається   погодженим   без зауважень.

     За результатами погодження  проекту  розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації  , її апарату, інші органи, що:

    погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження  та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження  та  пропозиції,  не  враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

     Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження  стосується  кадрових,  організаційних  (внутрішніх) питань діяльності районної державної адміністрації  .

     Копії документів погодження  проекту  розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

 1. Неврегульовані розбіжності  у позиціях заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших  органів,  щодо  проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник   структурного підрозділу районної державної адміністрації, її  апарату, іншого  органу,  що  є  головним розробником.
 2. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження  (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки,  обґрунтування  і  прогнози  соціально-економічних  та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

     До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

     Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

     Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень  з кадрових питань,  питань внесення змін до складу комісії,  робочої групи або з інших організаційних питань.

     Подання пояснювальної  записки  до проектів  розпоряджень нормативного   характеру,  в  тому  числі  регуляторних  актів,  є обов’язковим.

 1. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою  зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту  окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними,  а також пропозиції стосовно викладення їх  у  новій редакції.
 2. У разі проведення публічного  обговорення  проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою,  в якій  зазначаються особи,  що були залучені до такого обговорення, його результати,  а також рішення щодо  врахування  пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.
 1. Проект розпорядження із соціально-економічних питань,  як правило,  має  вступну частину (преамбулу), в якій  наводяться результати  аналізу  стану  справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні  відповідних проблем,   визначається мета видання розпорядження.

     Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути  конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у  найкоротший строк визначеної мети та містити у разі  потреби  перелік  виконавців і строки виконання завдань.

     У проекті  розпорядження  можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування районної державної адміністрації  про хід виконання встановлених завдань.

     Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку району у разі потреби попередньо  обговорюються  на засіданнях колегії районної державної адміністрації .

 1. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить  аналіз  його регуляторного  впливу відповідно  до  вимог Закону України “Про засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської діяльності” за  Методикою  проведення  аналізу  впливу регуляторного  акта,  затвердженою  постановою  Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р.  N 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження,  який  має ознаки регуляторного акта подає:

     копію рішення  територіального  органу  Держкомпідприємництва про його погодження або  копію  рішення  апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

     копію повідомлення про оприлюднення проекту.

 1. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу,  що є головним розробником, та вноситься голові районної державної адміністрації  разом  з  документами,  передбаченими пунктами 58-64 цього Регламенту.

     За дорученням голови районної державної адміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату районної державної адміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в  її апараті  та  у  разі  потреби здійснюється редагування його тексту.

     Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті районної державної адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути  продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату районної державної адміністрації.

 1. Проекти  розпоряджень  підлягають  обов’язковій  правовій експертизі у юридичному відділі.

У разі коли  проект  розпорядження  подано  апарату  районної державної адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ доповідає про це керівнику апарату районної державної адміністрації,  який  у  дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові  проект розпорядження та матеріали до нього.

  Юридичний відділ  опрацьовує  поданий  проект  розпорядження, зокрема  проводить  його  правову  експертизу,  вносить  поправки, пов’язані  з  приведенням  проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормо проектувальної  техніки,  а  також  у  разі  потреби редагує проект розпорядження.

  Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:

     перевіряє проект  розпорядження  на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

    оцінює ефективність  обраного  правового  шляху  врегулювання проблеми;

     перевіряє проект розпорядження  на  відповідність  вимогам, встановленим  цим  Регламентом, а  також повноту  погодження  із заінтересованими органами.

   У разі  виявлення  невідповідності  проекту  розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний  відділ  готує зауваження  до  такого  проекту  та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями.  У  разі  коли недоліки  проекту  розпорядження  не  можуть  бути  усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок (додаток 6).

     Проект розпорядження,  у тексті якого містяться посилання  на нормативно-правові   акти,   подається для  проведення  правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

 1. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін,  проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.
 2. Проект  розпорядження візується працівниками апарату районної державної адміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов’язковому  порядку начальником  юридичного відділу, першим заступником голови  або заступником голови районної держадміністрації, що відповідає за його підготовку, а також у разі потреби іншими заступниками  голови) та передається керівнику апарату місцевої держадміністрації.
 3. Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного  характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями  не  встановлено більш пізній строк набрання чинності.  Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби -оприлюднюються.

     Розпорядження голови районної державної адміністрації  нормативного характеру  підлягають  державній  реєстрації у відповідних органах юстиції   згідно   з Положенням про державну  реєстрацію нормативно-правових  актів  міністерств,  інших органів виконавчої влади,  органів  господарського   управління   та   контролю, що стосуються  прав,  свобод  і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету  Міністрів України від  28  грудня  1992  р.  N 731.

   Розпорядження голови  районної державної адміністрації  нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови районної державної адміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають  оприлюдненню і набирають чинності дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено  більш  пізній строк набрання чинності.

Розпорядження голови районної державної адміністрації, зазначені в абзацах третьому і четвертому цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації” ( 2939-17 ).

Додатки до розпоряджень голови місцевої держадміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником структурного підрозділу районної державної адміністрації.

Розпорядження голови  районної державної адміністрації надсилаються заінтересованим органам,  підприємствам, установам та організаціями  посадовим   особам  згідно з розрахунком розсилання, та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в установленому її головою порядку.

   Головний розробник забезпечує  відповідно  до  вимог  Закону України  “Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері господарської діяльності”( 1160-15 ) здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

Публічне обговорення проекту розпорядження
голови районної державної адміністрації

    70.Проект розпорядження,  який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян,  передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має  важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому  етапі підготовки  шляхом  опублікування  у  друкованих  засобах  масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

     71.Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження  приймає  голова   районної державної адміністрації на підставі   пропозиції головного  розробника   або  за  власною ініціативою.

   Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення  та   інформацію   про   джерела   фінансування   його проведення,  стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується  головним  розробником  та  візується керівниками   заінтересованих   структурних  підрозділів  районної державної адміністрації чи її апарату або іншими органами.

     До пропозиції  додаються  проект  розпорядження,  завізований керівником органу,  що є головним розробником,  та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

     які верстви  та  групи  населення  повинні  взяти  участь   в обговоренні;

     яких результатів необхідно досягти;

     які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

     строк проведення обговорення.

     Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими  статтями 9, 12, 13 і 20  Закону України” Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 1. Організація проведення  публічного  обговорення  покладається   на головного розробника.

  Головний розробник  подає головному спеціалісту відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації проект розпорядження разом з  планом  проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та  інформацією  про  контактні  телефони  і  адресу головного розробника.

Публічне обговорення проекту  розпорядження  проводиться  відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та  реалізації  державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада  2010  р.  N  996.

 1. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються  під  час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту  розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку  внесення  такого  проекту  до  районної  державної адміністрації.

Взаємовідносини районної державної адміністрації
з іншими органами державної влади та органами
місцевого самоврядування

 1. Взаємовідносини  районної державної адміністрації з  іншими органами  державної  влади  та  органами  місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання   покладених  на  районну державну адміністрацію завдань.

 Контроль за  виконанням  органами  місцевого  самоврядування делегованих повноважень  органів  виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

 1. Районна державна адміністрація готує  та  подає  зауваження  і пропозиції  з  питань  розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць  до  проектів  актів законодавства, які розробляються іншими органами.

     З метою  врахування  громадської  думки  щодо  проекту  акта законодавства  з  питань  розвитку  конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що  надійшов  від інших державних органів для погодження районною державною адміністрацією , може  бути проведене його громадське обговорення.

 1. Проект акта Кабінету Міністрів України подається на розгляд обласної державної адміністрації структурними підрозділами районної державної адміністрації чи її апарату або іншими органами та розглядається в установленому цим Регламентом порядку.

Під час розгляду поданого обласною державною адміністрацією проекту акта Кабінету Міністрів України голови держадміністрацій мають право брати участь у засіданні Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.

 1. Голова районної державної адміністрації погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів МВС, Антимонопольного комітету, Держстату, Держфінінспекції в разі їх утворення). У разі ненадання у встановлений територіальними органами центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими.

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                                                           Т.В. Васильєва

Завантажити додатки до регламенту:

Додаток 1

Додаток 2

Додаток3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 7

Додаток 8

Положення про апарат

                                    Порядок денний    порядок денний
 Про виконання зведеного бюджету та районного бюджету за  І квартал 2015 року.  ДОВІДКА
 Про виконання зведеного бюджету та районного бюджету за  І квартал 2015 року.  ПРОЕКТ
 Про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району за І квартал 2015 року.  ДОВІДКА
 Про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району за І квартал 2015 року.  ПРОЕКТ
 Про роботу по виконанню в районі актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної, районної державних адміністрацій, роботу зі зверненнями громадян та стан виконавської дисципліни за підсумками І кварталу 2015 року.  ДОВІДКА
 Про роботу по виконанню в районі актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної, районної державних адміністрацій, роботу зі зверненнями громадян та стан виконавської дисципліни за підсумками І кварталу 2015 року.  ПРОЕКТ
Про реалізацію  державної  політики  в  районі в галузі  культури. ІНФОРМАЦІЯ
1    Дата      №          Назва розпорядження           Розпорядження
2  06.01.2015 1 Про систему оперативного інформування обласної державної адміністрації 1
3 06.01.2015 3 Про проведення у 2015 році приписки до призовної дільниці Каховського об’єднаного      міського військового комісаріату громадян України 1998 року народження 3
4  13.01.2015 4  Про  проведення витрат з районного бюджету в І кварталі 2015 року 4
5 16.01.2015 8 Про графік  особистого  прийому громадян, в тому числі  виїзного, на 2015 рік 8
6 17.01.2015 9 Про внесення змін до складу колегії Каховської районної державної адміністрації 9
7 19.01.2015 11 Про затвердження складу ініціативної групи 11
8 22.01.2015 13 Про оновлений склад районної комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 13
9 22.01.2015 14 Про оновлений склад тимчасової комісії по проведенню контрольних перевірок пільгового перевезення окремих категорій громадян 14
10 22.01.2015 15 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 06.10.2014 року № 365 «Про затвердження оновленого складу комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації» 15
11 22.01.2015 16 Про проведення відпрацювання населених пунктів району, найбільш уражених пожежами  16
12 22.01.2015 17 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 08.10.2014 року №370 «Про затвердження оновленого складу  координаційної ради у справах дітей районної державної адміністрації» 17
13 23.01.2015 18 Про план заходів щодо реалізації в районі Концепції державної системи професійної орієнтації населення на 2015 рік 18
14 23.01.2015 19 Про оновлений склад робочої групи з питань організації надання фінансової підтримки районних громадських організацій ветеранів та інвалідів 19
15 23.01.2015 23 Про забезпечення виконання в районній державній адміністрації ЗаконуУкраїни «Про очищення влади»                  23
16 26.01.2015 25 Про прогнозні показники районного бюджету на 2016 – 2017 роки 25
17 26.01.2015 26 Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2015 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку району до 2017 року 26
18 26.01.2015 30 Про затвердження  плану заходів служби у справах дітей  районної державної адміністрації на 2015 рік з метою реалізації  районної програми «Права дитини в дії 30
19 26.01.2015 32 Про роботу по виконанню в районі актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій , роботи зі зверненнями громадян та стан виконання виконавської дисципліни за підсумками 2014 року 32
20 26.01.2015 33 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 грудня 2012 року № 752 «Про координаційну раду з питань молодіжної політики при районній державній адміністрації» » 33
21 27.01.2015 34 Про затвердження штатного розпису апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації на 2015 рік 34
22 27.01.2015 35 Про склад постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян 35
23 27.01.2015 36 Про новий склад районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення 36
24 27.01.2015 37 Про внесення  змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 08.04.2014 року № 144 «Про створення районного координаційного центру з питань підтримки сімей, які виїжджають з території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя», а саме викласти додаток у новій редакції 37
25  30.01.2015  39  Про утворення в районі мобільної групи для оперативного реагування на ліквідацію наслідків можливих надзвичайних ситуацій, у тому числі техногенного характеру  39
26 30.01.2015 42 Про внесення змін до складу районної комісії з питань наповнення місцевих бюджетів району та бюджету Пенсійного фонду України 42
27 30.01.2015 43 Про проект районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 – 2019 роки 43 
28 31.01.2015 45 Про роботу по виконанню Комплексної програми з організації роботи громадських формувань з надання допомоги правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в Каховському районі на 2011 – 2015 роки та аналіз стану додержання антикорупційного законодавства 45
29 02.02.2015 46 Про затвердження нового складу координаційної  ради  з  питань підтримки  індивідуального  житлового будівництва на селі  46
30 02.02.2015 47 Про підготовку до повені та паводків у 2015 році 47
31 06.02.2015 52 Про проведення перевірок стану захисних споруд цивільного захисту району 52
32 09.02.2015 53 Про робочу групу для проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей загиблих військовослужбовців у зоні проведення АТО та сімей учасників АТО 53
33 09.02.2015 54 Про оновлений склад районної  ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 54
34 10.02.2015 56 Про внесення змін  до розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 лютого 2014 року № 57 «Про проект районної програми інформатизації на 2014-2016 роки» 56
35 12.02.2015 59 Про нагородження Почесною грамотою  голови    районної державної   адміністрації 59
36 12.02.2015 60 Про затвердження плану заходів та обсягів фінансування районної програми щодо матеріального стимулювання окремих колективів та громадян Каховського району на 2015 рік  60
37  14.02.2015  63 Про затвердження розрахунку витрат по кошторису на 2015 рік районної програми «Призовна дільниця» на 2010-2015 роки  63
38 17.02.2015 64 Про ліміти споживання енергоносіїв у 2015 році  64
39 19.02.2015 66 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 січня 2015 року № 43 «Про проект районної програми життєзабезпечення, реабілітації,соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на  2015 – 2019 роки»   66
40 20.02.2015 69 Про внесення змін до деяких розпоряджень голови районної державної адміністрації  69
41 20.02.2015 70 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 лютого 2007  року № 118 «Про створення молодіжної  громадської ради  при районній державній адміністрації»  70
42 4 20.02.2015 71 Про проведення в районі призову громадян України на строкову військову службу в квітні – травні  2015 року  71
43 20.02.2015 72 Про план заходів  щодо наповнення місцевих бюджетів району та економного і раціонального використання бюджетних коштів   у 2015 році 72
44 23.02.2015 73 Про склад постійно діючої комісії по розгляду питань, пов’язаних із земельними відносинами 73
45 25.02.2015 74 Про перевірку стану виконання виконкомом Малокаховської сільської ради делегованих повноважень органів   виконавчої  влади 74
46 26.02.2015 75 Про  забезпечення   в  районі  захисту житлових   прав    дітей-сиріт   і  дітей, позбавлених батьківського піклування,та осіб з їх числа  75
47 26.02.2015 77 Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель  77
48 27.02.2015 78 Про виконання  зведеного бюджету та районного бюджету за 2014 рік  78
49 02.03.2015 79 Про порядок обліку та контролю для забезпечення розрахунків по видатках на компенсаційні виплати за пільговий   проїзд окремих  категорій  громадян на автомобільному транспорті приміського сполучення  79
50 05.03.2015 86 Про  нагородження Почесною грамотою голови  районної державної адміністрації 86
51 06.03.2015 88 Про  затвердження  Положення  про радників голови районної державної адміністрації на громадських засадах 88
52 10.03.2015 90 Про новий склад тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 90
53 12.03.2015 91 Про оновлений склад районної комісії по контролю за роботою автотранспорту в районі 91
54 12.03.2015 92 Про внесення змін та доповнень до районної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012 – 2020 роки 92
55 12.03.2015 93 Про проведення в районі щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою населених пунктів 93
56 12.03.2015 94 Про внесення доповнень до розпорядження голови  районної   державної   адміністрації від  08.04. 2013 року  № 139 «Про внесення змін  до   розпорядження   голови  районної державної   адміністрації   від  30.08.2011 р.  № 445 «Про затвердження  Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» 94
57 13.03.2015 95 Про створення комісії по обстеженню площ, визначенню стану сільськогосподарських культур та підрахунку  господарської врожайності по сільгосптоваровиробникам району в 2015 році 95
58 513.03.2015 96 Про затвердження  положення про комісію з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації 96
9 13.03.2015 97 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації  від  09.04.2013 року № 144 «Про районну комісію з питань координації міжгалузевих відносин з метою недопущення безпідставного підвищення цін на продовольчі товари» 97
60 13.03.2015 98

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 30.04.2013року № 182 «Про районну міжвідомчу  комісію з питань дотримання чинного законодавства щодо торгівельної  діяльності суб’єктами господарювання (функціонування ринків, підприємств торгівлі, громадського харчування  та побутового обслуговування)»

98
61 16.03.2015 102 Про внесення змін до складу районної комісії з питань наповнення місцевих бюджетів району та бюджету Пенсійного фонду України 102
62 16.03.2015 103 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 28.03.2014 року № 131 «Про посилення охорони лісів від пожеж на території району у 2014-2016 роках» 103
63 16.03.2015 104 Про  внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 28.01.2015 року № 38 «Про затвердження Положення та складу районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» 104
64 16.03.2015 105 Про внесення змін до розпорядження голови  районної державної адміністрації від 30.01.2015 року № 41                   «Про  районний штаб цивільного захисту щодо забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення та своєчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації» 105
65 16.03.2015 106 Про затвердження оновленого складу комітету щодо забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 106
66 16.03.2015 107 Про затвердження оновленого складу робочої групи щодо залучення інвестицій для реалізації в районі екологічних та енергоефективних проектів 107
67 16.03.2015 108 Про розподіл функцій і повноважень між головою районної державної адміністрації, його заступниками та керівником апарату районної державної адміністрації 108
68  17.03.2015  109 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації  від 26 вересня 2013року № 351 «Про проект Положення про комісію з питань залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі інфраструктури  по Каховському району»  109
69  17.03.2015 110  Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 05.12.2008 року № 730 “Про  утворення комісії для відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам Каховського району”  110
70 18.03.2015 113 Про  внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік 113
71 18.03.2015 114 Про районну комісію з вирішення питань щодо здійснення соціально – медичної та соціально – трудової реабілітації військовослужбовців, які повертаються із зони антитерористичної операції 114
72 19.03.2015 115 Про новий склад районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення 115
73 20.03.2015 119 Про   проведення в Каховській районній  державній адміністрації перевірки, передбаченої   Законом України «Про очищення влади» 119
74 724.03.2015 121 Про затвердження складу Громадської ради при Каховській районній державній адміністрації 121
5 724.03.2015 122 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.03.2015 року № 115 «Про новий склад районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення» 122
6 27.03.2015 130 Про підготовку до проведення районної кампанії оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2015 року 130
77 30.03.2015 131

Про заборону на лов риби, інших водних біоресурсів  у рибогосподарських водних об’єктах в зоні контролю управління охорони, використання і відтворення  водних біоресурсів та регулювання рибальства території  району у весняно-літній період 2015 року

131
78 731.03.2015 134 Про   стан    реалізації   державної кадрової  політики   в   Каховській районній державній  адміністрації 134
79 31.03.2015 135 Про роботу виконкому Малокаховської  сільської ради по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” 135
80 01.04.2015 137 Про створення та затвердження складу районного штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 137
81 02.04.2015 141 Про внесення змін до складу комісії по вирішенню в районі питань соціального захисту населення 141
82 02.04.2015 144 Про проект змін до програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2015 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку району до 2017 року  144
83 02.04.2015 145 Про організацію проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” 145
84 03.04.2015 146 Про підготовку та відзначення у районі 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 146
85 08.04.2015 148 Про  затвердження плану заходів щодо реалізації районної програми «Молодь Каховщини»  на 2015 рік 148
86 08.04.2015 149 Про  затвердження плану заходів щодо реалізації районної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2015 рік  149
87 09.04.2015 151 Про  внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік 151
88 15.04.2015 157

Про встановлення вартості харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах Каховського району

157
89 16.04.2015 158 Про закінчення в районі опалювального сезону 2014/15 року 158
90 20.04.2015 161 Про проведення флюорографічного обстеження населення району пересувним флюорографом у 2015 році 161
91 21.04.2015 166 Про  внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік 166
92 22.04.2015 167 Про затвердження Умов конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування,  що не виходять за межі території Каховського району Херсонської області 167
93 928.04.2015 174 Про перевірку стану      виконання виконкомом    Любимівської селищної ради             делегованих повноважень органів   виконавчої влади 174
94 928.04.2015 176 Про створення комітету з конкурсних  торгів 176
95 929.04.2015 177 Про роботу по виконанню в районі актів і доручень Президента України, Кабінету міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної, районної державних адміністрацій, роботу зі зверненнями громадян та стан виконавської дисципліни за підсумками 1 кварталу 2015 року 177
96 929.04.2015 179 Про підсумки виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району за І квартал 2015 року 179
97 9829.04.2015 180 Про виконання  зведеного бюджету та районного бюджету за І квартал 2015 року 180
98 06.05.2015  183  Про організацію роботи по підготовці пропозицій до перспективного плану формування територій  громад Херсонської області 183
99 1006.05.2015 187 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.03.2009 р. № 209 «Про проект районної  програми «Надія Каховщини» 187
100  21.05.2015  195  Про внесення змін до розпорядження голови Каховської районної державної адміністрації Херсонської області від 07 червня 2011 року № 292 «Про районну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення»  195
101 21.05.2015 196 Про новий склад районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення 196
102  21.05.2015  197  Про прибуття військовозобов’язаних і призовників до військового комісаріату при прийнятті на роботу 197
103 28.05.2015 205

Про     внесення    змін    до     розпоряджень голови   районної   державної  адміністрації від 30.08.2011 р.  № 445 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»  та від 08.04. 2013 року № 139

205
104 28.05.2015 209

Про роботу виконкому Любимівської селищної ради по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”

209
105 29.05.2015 210 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 20.02.2015 № 71 “Про проведення в районі призову громадян України на строкову військову службу в квітні-травні 2015 року” 210
106 02.06.2015 211 Про  підсумки проходження опалювального сезону 2014/15 року та затвердження першочергових заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо –  зимових умовах 2015/16 роках  211
107 02.06.2015 212 Про порядок обліку та контролю для забезпечення розрахунків по видатках на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному        транспорті приміського сполучення 212
108 05.06.2015 216

Про районну  раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та її робочу групу

216
109 05.06.2015 218

Про  внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік

218
110 09.06.2015 220 Про заходи щодо охорони врожаю зернових та грубих кормів від пожеж у 2015 році 220
111  10.06.2015  221 Про покладання обов’язків 221
112 11.06.2015  224 Про план основних заходів цивільного захисту району на 2015 рік 224
113  12.06.2015  226 Про  внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік 226
114  16.06.2015  231 Про проведення конкурсу 231
115  22.06.2015 238 Про створення районної надзвичайної комісії по боротьбі зі шкідливими організмами 238
116  22.06.2015 239 Про  внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік 239
117  30.06.2015  241  Про план роботи   Каховської   районної державної адміністрації    на ІІІ квартал 2015 року 241
118  01.07.2015  242  Про зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 11.02.2008 року № 92 «Про підготовку та проведення у 2009-2010 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) в районі 242
119  01.07.2015  243  Про   стан   реалізації   державної  кадрової політики  у  відділі освіти, молоді та спорту, фінансовому управлінні та  відділі культури районної  державної адміністрації  243
120  02.07.2015  245  Про внесення змін  до розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 лютого 2015 року № 56 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 20.02.2014 року №57 «Про проект районної програми інформатизації на 2014-2016 роки»  245
121 03.07.2015  246  Про збереження та розвиток дошкільної освіти району  246
122  03.07.2015  247  Про виконання в районі комплексу заходів по проведенню збирання врожаю ранніх сільськогосподарських культур  247
123  03.07.2015  248 Про внесення змін до «Районної програми життєзабезпечення,реабілітації,соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 – 2019 роки»  248
124  03.07.2015  249  Про підготовку та проведення в районі шостої  черги часткової мобілізації 249
125  06.07.2015  250 Про внесення змін до розпорядження  голови районної державної адміністрації від 03.07.2013 р. № 237 «Про проект районної програми  «Молодь Каховщини» на 2013 – 2015  роки» 250
126  08.07.2015  251  Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 28.01.2015 року № 38
«Про  затвердження Положення та складу районної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій»
251
127  09.07.2015  255  Про організацію виконання в районі плану заходів на 2015 рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року 255
128  17.07.2015 270  Про визначення уповноважної особи з питань запобігання та виявлення корупції в районній державній адміністрації 270
129  24.07.2015 271 Про підсумки виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району за І півріччя 2015 року 271
130  24.07.2015  273 Про проведення в районі призову громадян України на строкову військову службу у Збройні Сили України  та інші військові формування у жовнті – листопаді  2015 року  273
131  24.07.2015  274  Про роботу по виконанню в районі актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України розпоряджень і доручень голови обласної та районної державних адміністрацій, роботу зі зверненнями  громадян та стан виконавської дисципліни за  перше півріччя 2015 року  274
132  30.07.2015  276  Про стан фінансово – бюджетної дисципліни в бюджетних установах та сільських, селищній радах  276
133  30.07.2015 277  Про виконання  зведеного бюджету та районного бюджету
за І півріччя 2015 року
277
134 31.07.2015 278 Про стан та перспективи розвитку фізичної культури і спорту в Каховському районі 278
135 31.07.2015 279 Про  внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік 279
136 31.07.2015 286 Про надання гр. Дорошенко Л.А. дозволу на виїзд до тимчасово окупованої території АР Крим у серпні 2015 року 286
137 31.07.2015 287 Про надання дозволу неповнолітній Ісаєвій Л., на посвідчення  договору купівлі-продажу  житла 287
138  03.08.2015 288 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації  від 14.02.2015 року № 63 Про затвердження  розрахунку витрат по кошторису на 2015 рік районної програми «Призовна дільниця» на 2010-2015 роки 288
139  04.08.2015  289  Про затвердження плану організаційних заходів щодо створення Енергетичного паспорта Херсонської області 289
140  05.08.2015 292 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від24.07.2015 року № 273 щодо проведення в районі призову громадян України на строкову військову службу у Збройні Сили України  та інші військові формування у жовтні – листопаді  2015 року 292
141  12.08.2015  298  Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Каховській районній державній адміністрації Херсонської області 298
142  18.08.2015 307  Про створення комісії по обстеженню земель  садово-городніх товариств 307
143  21.08.2015  309 Про порядок обліку та контролю для забезпечення розрахунків по видатках      на      компенсаційні виплати    за   пільговий   проїзд окремих  категорій  громадян на автомобільному         транспорті приміського              сполучення 309
144  25.08.2015  313  Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 09.02.2015 року № 53 «Про робочу групу для проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей загиблих військовослужбовців у зоні проведення АТО та сімей учасників АТО» 313
145 25.08.2015 314 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 18.03.2015 року № 114 «Про районну комісію з вирішення питань щодо здійснення соціально-трудової реабілітації військовослужбовців, які повертаються із зони антитерористичної операції» 314
146 25.08.2015 315 Про затвердження списків дітей Каховського району 315
147 03.09.2015 320 Про проект  районної цільової програми «Протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки» 320
148 03.09.2015 321 Про хід осінньо-польових робіт та готовність до проведення посіву озимих культур під врожай 2016 року 321
149 07.09.2015 323 Про роботу по виконанню Комплексної програми з організації роботи громадських формувань з надання допомоги правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в Каховському районі на 2011 –2015 роки та аналіз стану додержання антикорупційного законодавства 323
150 08.09.2015 324 Про внесення змін до складу районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення 324
151 08.09.2015 325 Про внесення змін до складу тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат» 325
152 08.09.2015 326 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 08.04.2014 року № 144 «Про створення районного координаційного центру з питань підтримки сімей, які виїжджають з території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя» 326
153 11.09.2015 332 Про створення районної робочої групи з питань аналізу розрахунків населення за спожиті житлово-комунальні послуги та тарифної політики 332
154 18.09.2015 334 Про внесення змін до складу районної міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми  334
155 18.09.2015 335 Про     скасування      карантинного режиму по  амброзії   полинолистній на території Василівської  сільської ради 335
156 21.09.2015 236 Про районну робочу групу з питань децентралізації державної влади. 336
157 22.09.2015 338 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 23.05.2012 року № 353 «Про створення мобільного соціального офісу» 338
158 24.09.2015 339 Про роботу виконкому Роздольненської  сільської ради по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” 339
159 25.09.2015 340 Про     скасування      карантинного режиму на територіях земель сільських рад Каховського району 340
160 29.09.2015 342 Про оновлений склад робочої групи з питань організації надання фінансової підтримки районних громадських організацій ветеранів та інвалідів 342
161 30.09.2015 343 Про підготовку підприємств житло-комунального господарства до роботи в  осінньо-зимовий період 2015/16 років 343
162 30.09.2015 345 Про    план роботи   Каховської   районної державної    адміністрації    на IV квартал 2015 року 345
163 30.09.2015 346 Про створення постійно діючої архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури тамістобудівного кадастру Каховської районної державної адміністрації 346
164 01.10.2015 349 Про стан виконання   розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.02.2015 р № 75 «Про забезпечення у районі захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,та осіб з їх числа» 349
165 01.10.2015 350

Про затвердження мережі класів та учнів у загальноосвітніх навчальних закладах; гуртків та вихованців у КЗ «Районний центр дитячої та юнацької творчості» й дитячо-юнацькому клубі фізичної підготовки; груп та дітей у дошкільних навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році

350
166 05.10.2015 352 Про  внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік 352
167 06.10.2015 355 Про надання соціальних послуг одиноким громадянам та особам похилого віку 355
168 08.10.2015 356 Про  внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік 356
169 08.10.2015 357 Про визначення відповідальної особи за координацію роботи щодо виконання Державної програми щодо реалізації Засад державної антикорупційної політики в Україні ( Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки у Каховському районі 357
170 13.10.2015 361 Про заходи щодо попередження наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на території району в осінньо-зимовий період 2015-2016 року 361
171 15.10.2015 364 Про початок в районі опалювального періоду 2015-2016 року 364
172 15.10.2015 366 Про районну комісію для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 366
173 15.10.2015. 367 Про  внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік 367
174 368 368
175 16.10.2015 369

Про створення та організацію роботи центру допомоги учасникам антитерористичної операції

369
176 19.10.2015 373 Про внесення змін до дорадчих органів районної державної адміністрації 373
177 19.10.2015 374 Про  затвердження нового складу державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації 374
178 19.10.2015 375 Про запровадження системи управління якістю в апараті Каховської районної державної адміністрації 375
179  19.10.2015 376 Про проект змін до програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2015 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку району до 2017 року 376
180 21.10.2015 384 Про  внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік 384
181  21.10.2015 385 Про виконання  зведеного бюджету та районного бюджету за 9 місяців 2015 року 385
182  22.10.2015 386  Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.10.2015 року «Про  затвердження нового складу державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації» 386
183  30.10.2015  396  Про роботу по виконанню в районі актів і доручень Президента України, Кабінету міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної, районної державних адміністрацій, роботу зі зверненнями громадян та стан виконавської дисципліни за підсумками дев*яти місяців 2015 року  396
184  04.11.2015  400  Про підсумки проведення районної кампанії оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2015 року 400
185  06.11.2015 402  Про підсумки виконання програми  економічного,соціального та культурного розвитку Каховського району за 9 місяців 2015 року  402
186  10.11.2015 407 Про посилення в районі пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2015 – 2016 року 407
187  10.11.2015 408  Про профілактику інфекційних хвороб в осінньо-зимовий період і підготовку до боротьби з грипом та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями в епідемічний сезон 2015/16 року 408
188  12.11.2015 410  Про  внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік 410
189  12.11.2015 412  Про  внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік 412
190  12.11.2015 414  Про формування проекту програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2016 рік 414
191 19.11.2015 422 Про  формування проекту районного бюджету на 2016 рік та складання його  прогнозу на 2017–2018 роки 422
192 19.11.2015 423 Про  внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік 423
193 23.11.2015 427 Щодо організації військово-облікової роботи Каховського району 427
194 30.11.2015 438 Про комплекс заходів щодо реалізації ялинок та охорони хвойних насаджень від вирубування у передноворічний період 2016 року 438
195  30.11.2015 439 Про створення координаційного центру з національно-патріотичного виховання дітей та молоді 439
196 01.12.2015 440 Про порядок обліку та контролю для забезпечення розрахунків по видатках      на      компенсаційні виплати    за   пільговий   проїзд окремих  категорій  громадян на автомобільному транспорті приміського сполучення 440
197 02.12.2015 443 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 квітня 2011 року № 200 ,,Про проект Програми охорони земель на території Каховського району Херсонської області“ 443
198 03.12.2015 445 Про  внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік 445
199 03.12.2015 446 Про робочу групу по моніторингу закупівель за державні кошти з районного бюджету 446
200 03.12.2015 447 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 30.09.2015 року №364 “Про створення постійно діючої архітектурно-містобудівної ради при відділімістобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та містобудівного кадастру Каховської районної державної адміністрації” 447
201 04.12.2015 451 Про стан виконання районної програми «Права дитини в дії» 451
 202  10.12.2015  470 Про  внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на  2015 рік 470
203 14.12.2015 473

Про затвердження нового складу районної комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції,жертв війни та політичних репресій

473
204 14.12.2015 474 Про внесення змін до складу районної комісії з питань наповнення місцевих бюджетів району та бюджету Пенсійного фонду України 474
205 14.12.2015 475 Про районну робочу групу з питань упорядкування об’єктів торгівлі у вигляді малих архітектурних форм 475
206 15.12.2015 477 Про графік  особистого  прийому громадян, в тому числі  виїзного, на 2016 рік 477
207 15.12.2015 478 Про проект районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016– 2018 роки 478
208 15.12.2015 479 Про склад постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян 479
209 16.12.2015 480 Про  внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік 480
210 17.12.2015 482 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 12.11.2014р. №418 «Про районну комісію з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції» 482
211 17.12.2015 483 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 01.04.2015р. №137 «Про створення та затвердження складу районного штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку » 483
212 17.12.2015 484 Про внесення змін до складу районної міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми 484
213 18.12.2015 485 Про затвердження нового складу районної комісії з питань евакуації 485
 214  18.12.2015  486

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної  адміністрації  від 30.04.2013року № 182 «Про районну міжвідомчу  комісію з питань дотримання чинного законодавства щодо торгівельної  діяльності суб’єктами господарювання (функціонування ринків, підприємств торгівлі, громадського харчування  та побутового обслуговування)»

 486
 215  18.12.2015  487  Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від  09.04.2013 року № 144 «Про районну комісію з питань координації міжгалузевих відносин з метою недопущення безпідставного підвищення цін на продовольчі товари». 487
 216  24.12.2015  506

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.10.2015 № 374 «Про  затвердження нового складу державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації

506
 217  24.12.2015  507 Про внесення змін до переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Каховській районній державній адміністрації Херсонської області 507
 218  24.12.2015  508  Про план заходів щодо реалізації в районі Концепції державної системи професійної орієнтації населення на 2015 рік  508
 219  29.12.2015  516  Про   перспективний         план роботи   Каховської   районної державної    адміністрації    на 2016 рік  516
220 30.12.2015 519

Про проведення у 2016 році приписки до призовної дільниці Каховського об’єднаного міського військового комісаріату громадян України 1999 року народження

519
221 31.12.2015 522 Про  проект районного бюджету на 2016 рік 522
222 31.12.2015 523 Про прогнозні показники районного бюджету на 2017 – 2018 роки 523
223 31.12.2015 524 Про проект районної програми «Призовна дільниця»  на 2016-2020 роки 524
224 31.12.2015 528 Про  затвердження   кадрового резерву  на 2016 рік 528
225 31.12.2015 529

Про внесення доповнень до  розпорядження голови  районної   державної   адміністрації від 19.11.2015 року № 424 «Про затвердження Умов проведення  конкурсу   на заміщення вакантних посад    державних    службовців в районній державній адміністрації та Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення   вакантних  посад державних  службовців районної державної   адміністрації»

529
226 31.12.2015 530 Про стан виконання районної програми «Репродуктивне здоров’я нації на 2011-2015 роки» 530

Розпорядження 2014

    Дата   №               Назва розпорядження  Розпорядження

13.01.2014

2 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 грудня 2013 року № 502« Про надання містобудівних умов і обмежень забудови ділянки на проектування будівництва газової зерносушарки « SUKUP T243» ТОВ «Агробізнес» по вул.. Мелітопольська, 4 в с. Мар’янівка Каховського району Херсонської області» 2
13.01.2014 4 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 02 лютого 2012 року № 62«Проект районної Програми висвітлення діяльності Каховської районної державної адміністрації засобами масової інформації на 2012-2015 роки». 4
13.01.2014 5 Про проведення у 2014 році приписки до призовної дільниці Каховського об’єднаного міського військового комісаріату громадян України 1997 року народження 5
13.01.2014 6

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 13 серпня 2010 року № 468

«Про проект районної програми життєзабезпечення, реабілітації,соціального захисту людей похилого віку та

інвалідів на 2010 – 2014 роки»

6

16.01.2014

7 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 04.02.2013 р. № 41 «Про затвердження Положення про сектор житлово-комунального господарства районної державної адміністрації» 7
 16.01.2014 8 Про затвердження заходів із забезпечення виконання програми правової освіти населення району на 2014 – 2020 роки Про затвердження заходів із забезпечення виконання програми правової освіти населення району на 2014 – 2020 роки 8
 17.10.2014  10  Про внесення змін до розпоряджень голови районної державної адміністрації від 09.08.2013 року № 277, від 31.10.2013 року № 422, від 05.04.2013 року № 130  10
 21.01.2014  11  Про затвердження Положення про сектор адміністративно-дозвільних процедур Каховської районної державної адміністрації  11
 21.01.2014  12  Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 листопада 2013 року № 464 «Про проект районної програми розроблення містобудівної документації на 2014 рік»  12

22.01.2014

13 Про План заходів щодо організації роботи по складанню, розгляду та затвердженню районного бюджету на 2014 рік та складанню прогнозу районного бюджету на 2015 – 2016 роки 13

22.01.2014

14

Про роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату по доопрацюванню перспективного плану роботи районної державної адміністрації на 2014 рік 

14

23.01.2014

15

Про утворення районної комісії з приймання-передачі картотек реєстраційного обліку місця проживання/перебування

фізичних осіб

15

28.01.2014

19 Про проект районного бюджету та міжбюджетні розрахунки з бюджетами сільських (селищної) рад на 2014 рік 19
28.01.2014 20 Про розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості на 2014 рік між районним бюджетом та бюджетами сіл, селища 20
28.01.2014 21 Про Порядок розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах між районним бюджетом та бюджетами сіл, селища на 2014 рік 21
 28.01.2014  22  Про прогнозні показники районного бюджету на 2015 – 2016 роки 22
28.01.2014  23 Про розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, адміністративно-підпорядкованих району на 2014 рік  23
28.01.2014  24  Про роботу по виконанню в районі актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, роботу зі зверненнями громадян та стан виконавської дисципліни за підсумками 2013 року.  24
 28.01.2014  25  Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2014 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку району до 2016 року   25
 30.01.2014  28  Про внесення доповнень до Положення про колегію Каховської районної державної адміністрації   28
 30.01.2014  30  Про стан взаємодії районної державної адміністрації з Каховським РВ УМВС у сфері забезпечення дотримання норм Конституції і законів України, правопорядку, захисту прав і свобод громадян   30
 30.01.2014  32  Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 23.11.2007 року № 835 “Про регламент Каховської районної державної адміністрації в новій редакції”   32
 03.02.2014 38  Про проведення в районі ризову громадян України на строкову військову службу в квітні – травні 2014 року  38

03.02.2014

39  Про проведення конкурсу  39
 03.02.2014  41  Про стажування Єремейчука С.В.   41
 04.02.2014  42  Про розподіл функцій і повноважень між головою районної державної адміністрації, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації   42
 05.02.2014  43 Про нагородження Почесною грамотою голови районної державної адміністрації  43
 12.02.2014  45 Про нагородження Почесною грамотою голови районної державної адміністрації  45
14.0.2014 46

Про внесення змін та доповнень до перспективного плану роботи Каховської районної державної адміністрації на 2014 рік

46
14.0.2014 47

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 31.12.2013 року № 533 «Про затвердження акту обстеження земельної ділянки та надання дозволу на розробку технічного звіту щодо ґрунтового обстеження земель що знаходиться у власності на території Тавричанської сільської ради»

47

14.02.2014

49 Про підготовку до повені та паводків у 2014 році 49
14.02.2014 50

Про затвердження Положення  про відділ організаційної роботи апарату районної державної адміністрації

50
 18.02.2014  51  Про організацію проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань 51

19.02.2014

 53  Про внесення змін до складу колегії Каховської районної державної адміністрації  53
 19.02.2014  54  Про перевірку стану виконання виконкомом Семенівської сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади 54
19.02.2014 55

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 29.12.2010 року №789 «Про створення тимчасової комісії по проведенню контрольних перевірок пільгового перевезення окремих категорій громадян»

55

20.02.2014

56 Про затвердження плану заходів служби у справах дітей районної державної адміністрації на 2014 рік з метою реалізації районної програми «Права дитини в дії» 56
 20.02.2014  57 Про проект районної програми інформатизації на 2014-2016 роки  57
 20.02.2014  58  Про внесення доповнень до розпорядження голови районної державної адміністрації від 29.01.2013 № 31 «Про проект районної програми підтримки сім’ї «Родина Каховщини» на період до 2016 року»  58
 20.02.2014  59  Про затвердження плану заходів служби у справах дітей районної державної адміністрації на 2014 рік з метою реалізації районної програми профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх на 2012-2014 роки  59
21.02.2014 60 Про затвердження плану заходів та обсягів фінансування районної програми щодо матеріального стимулювання окремих колективів та громадян Каховського району на 2014 рік 60
21.02.2014 61

Про участь у Другому фестивалі дитячої творчості «Таврійська хвиля»

61
24.02.2014 62 Про ліміти споживання енергоносіїв у 2014 році 62

24.02.2014

63

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.03.2009 р. № 209 «Про проектрайонної програми «Надія Каховщини»

63
 24.02.2014 64 Про проект районної Програми роботи з обдарованою молоддю Каховського району на 2014 рік   64
 24.02.2014 65 Про внесення доповнень до розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.02.2012 р. № 65 «Про проект районної цільової програми розвитку дошкільної освіти в Каховському районі на період до 2017 року»   65

25.02.2014

 67 Про затвердження актів обстеження земельних ділянок та надання дозволу на розробку технічного звіту щодо ґрунтового обстеження земель з розробкою рекомендацій по їх використанню що знаходиться у власності громадян на території Костогризівської сільської ради   67

25.02.2014

 68 Про проведення відпрацювання населених пунктів району, найбільш уражених пожежами   68
 26.02.2014  73  Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 31.12.2013 року № 535 «Про затвердження акту обстеження земельної ділянки та надання дозволу на розробку технічного звіту щодо ґрунтового обстеження земель державної власності, розташованих на території Чорнянської сільської ради»  73

26.02.2014

 76

Про внесення змін та поновлення терміну дії договору оренди землі № 1/20 від 03.07.2008 року, товариству з обмеженою відповідальністю «Агро Бізнес 2»

76

27.02.2014

 85 Про внесення змін до складу спостережної комісії при районній державній адміністрації. 85
27.02.2014 86

Про порядок обліку та контролю для забезпечення розрахунків по видатках на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті приміського сполучення

86
27.02.2014 87

Про організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення Каховського району захисту і діям у надзвичайних ситуаціях на 2014 рік

87
28.02.2014 88 Про організацію проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” 88
04.03.2014 89

Про внесення доповнень до розпорядження голови районної державної адміністрації від 13 серпня 2010 року № 468 «Про проект районної програми життєзабезпечення, реабілітації,соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2010 – 2014 роки»

89
04.03.2014 91 Про нормативи доходів громадян від земельної частки (паю) та земельних ділянок, наданих їм для ведення особистого селянського господарства, городництва, сінокосіння і випасання худоби, що застосовується при визначенні сукупного доходу під час призначення всіх видів соціальної допомоги 91
 05.03.2014 92  Про виконання в районі комплексу заходів по проведенню весняно-польових робіт, підготовки зрошувальних земель, насосних станцій, дощувальної техніки до поливного сезону в 2014 році  92

06.03.2014

 93 Про стан реалізації державної кадрової політики та виконання актів і доручень Президента України з цих питань   93

12.03.2014

 98  Про визнання таким що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 16.10.2013 року № 380 «Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі № 1/24 від 11.08.2008 року товариству з обмеженою відповідальністю «Семена Плюс»  98
 17.03.2014  102  Про стан виконання районної програми «Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним житлом та створення для них соціальних гуртожитків на 2013-2015роки»   102

17.03.2014

 103  Про проведення в районі щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою населених пунктів   103

18.03.2014

105

Про затвердження технічного звіту щодо ґрунтового обстеження земельної ділянки державному підприємству дослідному господарству «Каховське» Національної академії аграрних наук України», розташованої на території Кам’янської сільської ради

105

21.03.2014

109 Про план основних заходів цивільного захисту району на 2014 рік 109
 24.03.2014  114 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 жовтня 2013 року № 409 «Про визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в районній державній адміністрації»   114
 24.03.2014  115  Про проведення конкурсу  115

24.03.2014

 117 Про заборону на лов риби, інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах в зоні контролю управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства території на району у весняно-літній період 2014 року  117
 24.03.2014  118 Про затвердження штатного розпису апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації на 2014 рік   118
 25.03.2014  119

Про затвердження Положення про експертну комісію архівного сектору районної державної адміністрації

 119
 25.03.2014  120

Про створення комісії по обстеженню площ, визначенню стану сільськогосподарських культур та підрахунку господарської врожайності по сільгосптоваровиробникам району в 2014 році

 120
 26.03.2014  123 Про закінчення в районі опалювального сезону 2013/14 року  123
 27.03.2014  124 Про фонд оплати праці працівників і видатки на утримання районної державної адміністрації на 2014 рік  124
 27.03.2014  127 Про заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів  127
 27.03.2014  128 Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання   128
27.03.2014 129

Про роботу виконкому Семенівської сільської ради по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”

129
28.03.2014 130 Про підсумки виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району за 2013 рік 130
28.03.2014 131 Про посилення охорони лісів від пожеж на території району у 2014-2016 роках 131
28.03.2014 132 Про хід виконання програми комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки Каховського району на 2013-2015 роки за підсумками 2013 року та про хід виконання програми малого підприємництва у Каховському районі на 2013-2014 роки за підсумками 2013 року 132

31.03.2014

133

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 21.02.2014 року № 60 «Про затвердження плану заходів та обсягів фінансування районної програми щодо матеріального стимулювання окремих колективів та громадян Каховського району на 2014 рік»

133
31.03.2014 134

Про план роботи Каховської районної державної адміністрації на ІІ квартал 2014 року

134

01.04.2014

135 Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2014 рік 135
01.04.2014 136 Про проведення конкурсу 136

02.04.2014

138

Про проведення роботи щодо інвентаризації зернозбиральних комбайнів

138
08.04.2014 144

Про створення районного координаційного центру з питань підтримки сімей, які виїжджають з території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

144
08.04.2014 145

Про проект районної програми підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2017 року

145

08.04.2014

146

Про організацію виконання в районі заходів щодо наповнення місцевих бюджетів району та економного та раціонального використання бюджетних коштів у 2014 році

146
08.04.2014 147 Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2014 рік 147
08.04.2014 148 Про уточнений розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, адміністративно-підпорядкованих району на 2014 рік 148

08.04.2014

149 Про уточнений Порядок розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах між районним бюджетом та бюджетами сіл, селища на 2014 рік 149

22.04.2014

154

Про скасування розпорядження голови районної державної адміністрації від 06.03.2014 року №94 «Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району»

154
22.04.2014  155 Про проведення огляду-конкурсу захисних споруд цивільного захисту району 155
22.04.2014 156

Про проведення аналізу ефективного використання земель сільськогосподарського призна-чення та трудових ресурсів району

156
22.04.2014 157 Про виконання зведеного бюджету та районного бюджету за І квартал 2014 року 157
24.04.2014 158 Про встановлення ліміту легкових автомобілів 158

28.04.2014

160 Про роботу по виконанню в районі актів і доручень Президента України, Кабінету міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної, районної державних адміністрацій, роботу зі зверненнями громадян та стан виконавської дисципліни за підсумками 1 кварталу 2014 року 160

28.04.2014

161

Про стан виконання районної програми «Репродуктивне здоров’я нації на 2011-2015 роки»

161

05.05.201

162

Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 10.10.2012 року № 625

162
05.05.2014 163

Про перевірку стану виконання виконкомом Дудчинської сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади

163

05.05.2014

164

Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.10.2002 року № 750

164

05.05.2014

165

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 27.03.2014 № 124 «Про фонд оплати праці працівників і видатки на утримання районної державної адміністрації на 2014 рік»

165

06.05.2014

167

Про внесення змін та доповнень до програми стабілізації екологічного стану навколишнього середовища та підвищення рівня соціально-економічного розвитку Каховського району «Екологія – 2015»

167
07.05.2014 168

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 13 серпня 2010 року № 468 «Про проект районної програми життєзабезпечення, реабілітації,соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2010 – 2014 роки»

168
 07.05.2014  170  Про внесення змін до складу комісії по вирішенню в районі питань соціального захисту населення  170
 13.05.2014. 176 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 березня 2014 року № 89 « Про внесення доповнень до розпорядження голови районної державної адміністрації від 13 серпня 2010 року № 468 Про проект районної програми життєзабезпечення, реабілітації,соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2010 – 2014 роки»  176
13.05.2014  177  Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва товариству з обмеженою відповідальністю «Семена Плюс» із земель державної власності в межах Червоноперекопської сільської ради  177

28.11.2014

453 Про проведення конкурсу 453
01.12.2014 454 Про порядок обліку та контролю для забезпечення розрахунків по видатках на компенсаційнівиплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспортіприміського сполучення 454

03.12.2014

456

Про продовження терміну дії програми «Про проект районної програми розроблення містобудівної

документації на 2014 рік» на 2015 рік.

456
05.12.2014 457

Про проведення інвентаризації земель

457

05.12.2014

458

Про стан виконання програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства

району на період 2010-2014 роки

458

08.12.2014

459 Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2014 рік 459
09.12.2014  460

Про оновлений склад робочої групи з питань організації надання фінансової підтримки районних

громадських організацій ветеранів та інвалідів

460
09.12.2014 461

Про формування проекту програми економічного, соціального та культурного розвитку

Каховського району на 2015рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального

розвитку району до 2017 року

461
12.12.2014 463 Про оновлений склад районної комісії з приймання-передачі картотек реєстраційного облікумісцяпроживання перебування фізичних осіб 463
12.12.2014 464

Про відзначення Почесною грамотою та Подякою голови районної державної адміністрації

464
12.12.2014 465 Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2014 рік 465
 15.12.2014  466

Про перенесення робочих днів у 2015 році

466
 16.12.2014  467

Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2014 рік

467
 17.12.2014  473

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 20.12.2012 № 772

«Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення Каховської районної

державної адміністрації»

473
17.12.2014 474

Про оновлений склад районної комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням

статусу учасника війни відповідно до Закону України«Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту»

474
 18.12.2014  477

Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2014 рік

477
 18.12.2014  478

Про відзначення Почесною грамотою та Подякою голови районної державної адміністрації

478
18.12.2014 481

Про проект Програми створення страхового фонду документації району на 2015-2020 роки

481
24.12.2014 484

Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2014 рік

484
29.12.2014 486

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 27.03.2014 № 124

«Про фонд оплати праці працівників і видатки на утримання районної державної адміністрації

на 2014 рік» (зі змінами)

486
 29.12.2014  487

Про стан виконання районної програми профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності

серед неповнолітніх на 2012-2014 роки

487
 30.12.2014  490

Про комплектування в районі донорських кадрів на 2015 рік.

490
30.12.2014 491

Про проведення Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність починається з мене»

491
30.12.2014 492

Про проведення навчальних заходів для адміністраторів центру надання адміністративних послуг.

492
31.12.2014 496

Про перспективний план роботи Каховської районної державної адміністрації на 2015 рік

496
 31.12.2014  497

Про роботу Каховського районного центру соціальних служб для сім*ї, дітей та молоді

497
 31.12.2014  499  Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 20.12.2012 № 772«Про затвердження Положення про управління соціального захисту населенняКаховської районної державної адміністрації»  499

Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 № 426 «Про затвердження Порядку та умов визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця»

Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи, організації

Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики

Наказ №62 “Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку”

Показати »

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
НАКАЗ N 6230.03.2012Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2012 р. за N 632/20945
Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядкуВідповідно до статті 28 Закону України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI “Про державну службу”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові правила внутрішнього службового розпорядку.
2. Рекомендувати керівникам органів державної влади та органів влади Автономної Республіки Крим або їх апарату за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (у разі її наявності) затвердити правила внутрішнього службового розпорядку на підставі Типових правил внутрішнього службового розпорядку.
3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI “Про державну службу”.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу обов’язків.

Голова Нацдержслужби України В. Толкованов

ТИПОВІ
правила внутрішнього службового розпорядку
I. Загальні положення

1.1. Ці Типові правила визначають загальні положення щодо внутрішнього службового розпорядку державного службовця, режим роботи, засади регулювання службових відносин, умови перебування в органі державної влади та забезпечення раціонального використання робочого часу, а також інші положення.
1.2. Службова дисципліна в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті (далі – орган державної влади) ґрунтується на засадах чесного і сумлінного виконання державним службовцем своїх обов’язків, створення необхідних організаційних та економічних умов для ефективної роботи, застосування методів переконання, заохочення за сумлінну роботу.
1.3. Правила внутрішнього службового розпорядку органу державної влади розробляються на основі цих Типових правил.
1.4. Правила внутрішнього службового розпорядку в органі державної влади затверджуються керівником державної служби такого органу або його апарату за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації, у разі її наявності.
1.5. Правила внутрішнього службового розпорядку доводяться до відома всіх державних службовців під розписку.
II. Робочий час і час відпочинку державного службовця

2.1. Тривалість та режим роботи, час відпочинку державного службовця визначаються законодавством про працю з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про державну службу”.
2.2. Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку і харчування встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи органу державної влади.
В органах державної влади, як правило, встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з тривалістю роботи по дням: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця – 7 годин; вихідні дні – субота і неділя.
Тривалість перерви для відпочинку і харчування встановлюється, як правило, 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.
У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у відповідному органі державної влади (його структурному підрозділі) може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.
2.3. Нормальна тривалість робочого часу державного службовця не може перевищувати 40 годин на тиждень.
2.4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.
Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.
2.5. Керівнику органу державної влади та/або іншим державним службовцям забороняється в робочий час відволікати державного службовця від його безпосередньої роботи для виконання ним громадських доручень, скликання зборів, засідань та нарад з громадських питань тощо та виконання іншої, не передбаченої службовими обов’язками роботи.
2.6. Не дозволяється проведення у робочий час та після його закінчення святкування державним службовцем особистих подій та пам’ятних дат у приміщенні органу державної влади.
2.7. У органі державної влади ведеться облік робочого часу, який відображається або у відповідному журналі обліку робочого часу/табелі робочого часу (далі – журнал), або за допомогою ведення та використання відповідної електронної програми, що є складовою автоматизованої системи контролю доступу до приміщень адміністративних будівель органу державної влади, моніторингу переміщень працівників всередині будівлі (далі – системи обліку робочого часу).
Для забезпечення контролю своєчасного виходу на роботу відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються відповідальною особою до служби персоналу органу державної влади.
У структурних підрозділах органу державної влади може вестися журнал обліку виходу на роботу та реєстрації місцевих відряджень.
2.8. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі органу державної влади у робочий час із службових питань відбувається з дозволу його безпосереднього керівника за умови відповідної реєстрації в журналі чи в системі обліку робочого часу.
2.9. Відсутність державного службовця на робочому місці більше 3 годин підряд протягом робочого дня без поважної причини є підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності, передбаченої Законом України “Про державну службу”.
2.10. За рішенням керівника органу державної влади державний службовець може бути відкликаний з щорічної або додаткової оплачуваних відпусток відповідно до Закону України “Про державну службу”.

III. Перебування державного службовця в органі державної влади у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

3.1. Для виконання невідкладних і непередбачуваних завдань державний службовець може залучатись до роботи за письмовим розпорядженням керівника державної служби органу державної влади у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією роботи відповідно до закону.
3.1.1. Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється і затверджується керівником державної служби в органі державної влади та передається службі персоналу відповідного органу державної влади.
3.1.2. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, який не включений до графіка, відповідна інформація подається керівником державної служби в органі державної влади до служби персоналу відповідного органу державної влади напередодні або в перший робочий день після вихідного, неробочого чи святкового дня, в який відбувалося чергування.
3.1.3. Чергування державних службовців після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується наданням з урахуванням їх побажання іншого дня відпочинку.
3.1.4. У графіку чергування має зазначатися підстава для виконання невідкладних і непередбачуваних завдань, відповідальний державний службовець, його посада у структурному підрозділі, конкретна дата або строк, підпис керівника державної служби органу державної влади.

IV. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень із службових питань

4.1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження із службових питань доводяться до відома державного службовця шляхом відповідного ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.
Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів “на виконання” або “до відома” або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджуватиме ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.
4.2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також, шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті такого органу державної влади.

V. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

5.1. Керівник органу державної влади зобов’язаний забезпечити безпечні умови роботи, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці та інші необхідні для цього умови.
Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником органу державної влади покладені відповідні функції в такому органі.
5.2. Державний службовець повинен дотримуватись техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки та інших правил з охорони праці.
5.3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів про охорону праці.
5.4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в органі державної влади відповідає керівник органу державної влади та визначена ним відповідальна особа, за якою закріплений такий обов’язок.

VI. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

6.1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншими доступними способами.
6.2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 6.1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на роботі.
6.3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі, останній повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника державної служби органу державної влади щодо причин своєї відсутності.

VII. Порядок прийняття та передачі справ і майна державним службовцем

7.1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади державної служби чи переведення на іншу посаду державної служби передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно особі, уповноваженій керівником органу державної влади у цьому органі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
7.2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою відповідного органу державної влади, керівником служби персоналу цього органу та державним службовцем, який звільняється.
Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється, інший примірник або його копія долучається до особової справи цього державного службовця.

VIII. Прикінцеві положення

8.1. Недотримання вимог Правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
8.2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього службового розпорядку вирішуються керівником державної служби органу державної влади, а у випадках, передбачених чинним законодавством – спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації, у разі її наявності.

Заступник начальника
Юридичного управління –
начальник відділу підготовки та
правової експертизи проектів
нормативно-правових актів
Нацдержслужби України А. С. Козловський

 

Постанова КМУ ” Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби”

Показати »

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВАвід 20 червня 2012 р. N 559Київ
Про затвердження Порядку обчислення стажу державної службиВідповідно до статті 35 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок обчислення стажу державної служби, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 р. N 4050-VI “Про державну службу” (Закон N 4050-VI).

Прем’єр-міністр України
М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2012 р. N 559

ПОРЯДОК
обчислення стажу державної служби

1. Цей Порядок визначає механізм обчислення стажу державної служби.

2. Стаж державної служби обчислюється відповідно до частини другої статті 35 Закону України “Про державну службу”, а також виходячи з визначених законом періодів роботи, до яких належить:

час перебування на посадах працівників апарату судів, Державної судової адміністрації, її територіальних управлінь;

час перебування на посадах працівників дипломатичної служби;

час роботи працівників дипломатичної служби у секретаріатах міжнародних організацій;

час перебування на посадах службовців кадрового складу розвідувальних органів;

час перебування на посадах спеціалістів Державної кримінально-виконавчої служби, які не мають спеціальних звань;

час роботи посадових осіб центральних державних архівів;

час перебування на посадах осіб, яким надано повноваження державних інспекторів з насінництва та розсадництва;

час перебування на посадах осіб, яким надано повноваження державних інспекторів з карантину рослин;

час перебування на посадах начальника Головної державної інспекції захисту рослин, який одночасно за посадою є Головним державним інспектором захисту рослин, заступників Головного державного інспектора захисту рослин, начальників державних інспекцій захисту рослин, які одночасно за посадою є головними державними інспекторами захисту рослин Автономної Республіки Крим, області, району, заступників начальників державних інспекцій захисту рослин – заступників головних державних інспекторів захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів, спеціалістів – державних інспекторів захисту рослин;

час перебування на посадах державних службовців, які працюють у підрозділах державної служби зайнятості;

час перебування на посадах працівників апарату та членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

стаж роботи журналіста в державних і комунальних засобах масової інформації.

До стажу державної служби зараховуються також інші періоди роботи, визначені законом.

3. Обчислення стажу державної служби здійснює служба персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату на підставі трудової книжки та інших документів, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.

4. Скарги, пов’язані з обчисленням стажу роботи державних службовців, розглядаються згідно із законодавством.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2012 р. N 559

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283 “Про порядок обчислення стажу державної служби” (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 213).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. N 758 “Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби” (ЗП України, 1995 р., N 1, ст. 21).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1994 р. N 878 “Про внесення доповнень до Порядку обчислення стажу державної служби” ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 62).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 1995 р. N 264 “Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби” (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 167).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1995 р. N 397 “Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. N 758” (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 205).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 р. N 651 “Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби” (ЗП України, 1996 р., N 1, ст. 3).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. N 871 “Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби” (ЗП України, 1996 р., N 3, ст. 86).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 1996 р. N 311 “Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283” (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 258).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р. N 1490 “Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби” (ЗП України, 1996 р., N 20, ст. 580).

10. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1550 “Про умови оплати праці працівників державних архівів областей, міст Києва і Севастополя та про доповнення до Порядку обчислення стажу державної служби” (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 597).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1997 р. N 861 “Про внесення доповнень до Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 24).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1997 р. N 1040 “Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 13).

13. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. N 259 “Про умови оплати праці працівників Державного архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим і про доповнення до Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 1998 р., N 9, ст. 345).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1999 р. N 638 “Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1997 р. N 1040” (Офіційний вісник України, 1999 р., N 16, ст. 649).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. N 1267 “Про внесення змін і доповнень до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 1999 р., N 29, ст. 1476).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 р. N 2044 “Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 1999 р., N 45, ст. 2232).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2000 р. N 848 “Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2000 р., N 22, ст. 900).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2000 р. N 1113 “Про внесення змін до Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2000 р., N 28, ст. 1164).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 428 “Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 845).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1435 “Про внесення зміни до пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1982).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2002 р. N 681 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283” (Офіційний вісник України, 2002 р., N 21, ст. 1045).

22. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. N 1620 “Деякі питання центральних державних архівів” (Офіційний вісник України, 2002 р., N 44, ст. 2026).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 85 “Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 137).

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 258 “Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2004 р., N 9, ст. 534).

25. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468 “Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Національної академії” (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1044).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 689 “Про внесення зміни до пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2004 р., N 21, ст. 1436).

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. N 814 “Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283” (Офіційний вісник України, 2004 р., N 26, ст. 1698).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2005 р. N 2 “Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2005 р., N 2, ст. 83).

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р. N 43 “Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2005 р., N 3, ст. 142).

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р. N 238 “Про доповнення додатка до Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2005 р., N 14, ст. 714).

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. N 552 “Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2005 р., N 28, ст. 1626).

32. Пункт 9 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Служби зовнішньої розвідки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 726 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1609).

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. N 804 “Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2006 р., N 23, ст. 1724).

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. N 829 “Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2006 р., N 25, ст. 1814).

35. Пункт 6 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. N 1074 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань” (Офіційний вісник України, 2006 р., N 31, ст. 2233).

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. N 1076 “Про внесення зміни до пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2006 р., N 31, ст. 2235);

37. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. N 1658 “Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту” (Офіційний вісник України, 2006 р., N 48, ст. 3200).

38. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 1700 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3324).

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2007 р. N 4 “Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2007 р., N 2, ст. 70).

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 36 “Про внесення зміни до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2007 р., N 6, ст. 213).

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 981 “Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2008 р., N 86, ст. 2894).

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2009 р. N 57 “Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2009 р., N 9, ст. 264).

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 730 “Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2009 р., N 54, ст. 1865).

44. Абзац другий змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 816 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2009 р., N 59, ст. 2078).

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1192 “Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2009 р., N 87, ст. 2931).

46. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 4 “Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 22).

47. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 968 “Питання Державної фінансової інспекції” (Постанова N 968) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 71, ст. 2684).

Карточка документа
Поиск
Документы Кабінету Міністрів України

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 N 419-р Про присвоєння рангів державним службовцям

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 N 420-р Про звільнення Бабича О. М. з посади віце-президента Української державної будівельної корпорації

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 N 421-р Про призначення Кацуби С. В. заступником голови правління Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2012 N 592 Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. N 19

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.07.2012 N 417-р Про затвердження фінансового плану державного підприємства “Іллічівський морський торговельний порт” на 2012 рік

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.07.2012 N 418-р Про організаційні заходи з підготовки обладнання електростанцій, теплових та електричних мереж до стабільної роботи в осінньо-зимовий період

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.07.2012 N 416-р Питання Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки

Разъяснения законодательства Кабінету Міністрів України
Наказ №61 “Про затвердження Порядку стажування державних службовців”

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
НАКАЗ 03.04.2012 N 61

Про затвердження Порядку стажування державних службовців

Показати »

Відповідно до статті 30 Закону України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI “Про державну службу”НАКАЗУЮ:1. Затвердити Порядок стажування державних службовців (додається).
2. Юридичному управлінню забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню організації навчання, управлінню методичного забезпечення діяльності кадрових служб Нацдержслужби України після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України забезпечити доведення цього наказу до відома центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI “Про державну службу”.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу обов’язків.ПОРЯДОК
стажування державних службовців
I. Загальні положення

1.1. З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця та набуття ним практичного досвіду може проводитися його стажування, яке є однією із форм підвищення рівня професійної компетентності, з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби у тому самому або іншому державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті.
Стажування державного службовця здійснюється в разі потреби, але не рідше одного разу на три роки.
1.2. Необхідність підвищення рівня професійної компетентності державного службовця визначається його безпосереднім керівником та службою персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату за результатами оцінювання службової діяльності.
1.3. Направлення державного службовця на стажування до іншого державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату здійснюється на підставі наказу керівника державної служби державного органу.
1.4. Допуск на стажування, строки та зміни процедури його проходження оформлюються наказом керівника державної служби державного органу, де проводиться стажування.

1.5. Стажування державного службовця проводиться з відривом від основної роботи. За державним службовцем, направленим на стажування, зберігаються його посада та заробітна плата за основним місцем роботи.
Особі, яка проходить стажування в іншому населеному пункті за основним місцем роботи, відшкодовуються також витрати на проїзд до місця стажування і назад, добові за час знаходження в дорозі та найм житла.
1.6. Зміст стажування визначається індивідуальним планом (додаток 1), що затверджується керівником структурного підрозділу органу за погодженням з керівником державної служби в державному органі, де проводиться стажування.

II. Права і обов’язки особи, яка проходить стажування

2.1. Під час проходження стажування на державного службовця поширюються правила внутрішнього службового розпорядку державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, де він проходить стажування, яких він зобов’язаний дотримуватися. Особа, яка проходить стажування:
може брати участь в діяльності органу, готувати проекти документів, бути присутньою на нарадах;
зобов’язана у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування;
удосконалювати професійні знання, уміння та навики, поєднуючи їх з практичною діяльністю з використанням позитивного досвіду відповідного державного органу;
виконувати вказівки та доручення керівника стажування, додержуватись професійної етики та культури поведінки.
2.2. Після закінчення стажування особа, яка пройшла стажування, подає керівнику стажування звіт про результати стажування.
III. Права і обов’язки керівника стажування

3.1. На період стажування в державному органі за державним службовцем закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів цього органу.
3.2. Керівник стажування:
надає допомогу в удосконаленні професійного уміння та навичок;
контролює виконання індивідуального плану;
забезпечує можливість ознайомлення з організацією роботи органу державної влади, у якому особа проходить стажування;
заслуховує за необхідності на відповідних нарадах звіти осіб, які проходять стажування, про хід стажування, проводить індивідуальну роботу, спрямовану на відповідальне їх ставлення до виконання посадових обов’язків;
залучає осіб, які проходять стажування, до діяльності структурного підрозділу;
вивчає ділові та моральні якості особи, яка проходить стажування.
Керівник стажування після подання державним службовцем звіту про результати стажування оформляє висновок про результати стажування (додаток 2), що містить негативну, позитивну або відмінну оцінку виконання державним службовцем індивідуального плану стажування та її обґрунтування. Зазначений висновок подається разом із індивідуальним планом керівнику державної служби в державному органі, де проводилось стажування.
IV. Підсумки стажування

4.1. За результатами стажування у державному органі державному службовцю, який пройшов стажування, видається довідка для подання за основним місцем роботи (додаток 3).

Документи про проходження стажування та його результати додаються до особової справи.

4.2. У разі якщо за результатами проходження стажування державний службовець отримав відмінну оцінку, він може бути переведений за рішенням керівника державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті на вищу вакантну посаду державної служби тієї самої або попередньої за числовим визначенням групи посад державної служби у тому самому державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті за його письмовою заявою.
Результати стажування враховуються під час оцінювання результатів службової діяльності державного службовця.
Результати стажування можуть враховуватися під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.

Заступник начальника
Юридичного управління –
начальник відділу підготовки
та правової експертизи
проектів нормативно-правових
актів Нацдержслужби України А. С. Козловський

Додаток 1
до Порядку стажування державних службовців

Показати »

ПОГОДЖЕНО
Керівник державної служби в державному органі
ЗАТВЕРДЖУЮ
Найменування посади керівника структурногопідрозділу____________
(підпис)
____________________
(ініціали, прізвище)
____________
(підпис)
____________________
(ініціали, прізвище)____________ 20__ р.
____________ 20__ р.ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

стажування ____________________
(ініціали, прізвище)

з ________ по ________
на посаді ____________________________

N
з/п
Назва завдання
Строк виконання
Результати оцінювання керівником стажування

Особа, яка проходить
стажування
____________
(підпис)
____________________
(ініціали, прізвище)

Керівник стажування –

_________________
(посада)
____________
(підпис)
____________________
(ініціали, прізвище)

____________ 20__ р.

Додаток 2
до Порядку стажування державних службовців

Керівник
державної служби в державному органі
_________________
(ініціали, прізвище)

ВИСНОВОК

про результати стажування ___________________________
(ініціали, прізвище)
на посаді ________________________________
(назва структурного підрозділу органу)

Відповідно до наказу _______ ___________________________ з ___ по ___
(ініціали, прізвище)

Пройшов(ла) стажування на посаді ______________________________________________________.
(назва структурного підрозділу органу)

Стажування відбувалось відповідно до індивідуального плану стажування.

Обсяг виконаних завдань, передбачених індивідуальним планом стажування на посаді __________, виконано/не виконано в повному обсязі.

У процесі стажування ____________________________________________ взято участь у підготовці
(П. І. Б. особи, яка проходила стажування)
___________________.

Виконано завдання, не передбачені планом стажування.

Висновок керівника стажування (оцінка) ______________________.

Керівник стажування
___________________
(посада)
____________
(підпис)
____________________
(ініціали, прізвище)

____________ 20__ р.

Додаток 3
до Порядку стажування державних службовців

ДОВІДКА
за результатами стажування

у _____________________
(назва державного органу)

Видана __________________________________________ у тому, що дійсно пройшов/ла стажування
(П. І. Б. особи, яка проходила стажування)
на посаді ___________ з ______ по ______.

Висновок керівника стажування (оцінка) ______________________.

Керівник
державної служби
в державному органі

____________
(підпис)
____________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

____________ 20__ р.

Наказ №44 “Про затвердження Порядку ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців”

Показати »

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИЗ ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИНАКАЗ05.03.2012

м. Київ

N 44

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27 квітня 2012 р. за N 651/20964

Про затвердження Порядку ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців

Відповідно до статті 36 Закону України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI “Про державну службу”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців, що додається.

2. Управлінню методичного забезпечення діяльності кадрових служб Нацдержслужби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Закону України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI “Про державну службу”.

Голова Нацдержслужби В. Толкованов

Порядок

ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає вимоги щодо ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців (далі – особова справа), а також перелік документів, що складають особову справу.

1.2. В особовій справі відображається інформація прийняття на державну службу, її проходження, звільнення з державної служби, містяться біографічні та інші дані про державного службовця.

1.3. Формування, ведення, облік та зберігання особових справ здійснюються службою персоналу органу державної влади, де працює державний службовець.

II. Формування особової справи

2.1. Формування особової справи розпочинається з дати призначення особи на посаду державної служби в державному органі.

2.2. Початок особової справи складають документи, які були подані особою до служби персоналу під час розгляду питання про її призначення на посаду державної служби.

2.3. Після формування особової справи на паперових носіях працівник служби персоналу реєструє її у книзі обліку руху особових справ згідно із додатком 1 не пізніше тижневого строку з дня призначення на посаду.

Документи, що подаються особою, яка претендує на зайняття посади державного службовця, для проведення спеціальної перевірки передаються для зберігання в особовій справі після призначення її на посаду.

2.4. В особовій справі повинні міститися такі документи:

особова картка (форма N П-2ДС) з відповідними додатками;

копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання;

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

письмова згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”;

копія трудової книжки;

декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

медична довідка про стан здоров’я встановленої форми;

копія паспорта громадянина України;

копія військового квитка (для військовозобов’язаних);

довідка про допуск до державної таємниці (у разі наявності);

довідка про результати спеціальної перевірки;

протокол (витяг з протоколу) засідання конкурсної комісії (для осіб, які пройшли конкурсний відбір та призначені на посаду);

погодження, передбачені законодавством для призначення на посади державної служби;

направлення на роботу (для магістрів державного управління, які навчалися за направленням органів державної влади та за кошти державного бюджету);

заява щодо призначення на відповідну посаду.

2.5. Після призначення працівника на посаду державної служби до особової справи додаються:

опис документів особової справи;

копія наказу (розпоряджень) про призначення на посаду;

копія акта органів вищого рівня про призначення на посаду (у випадках, передбачених законодавством);

текст Присяги державного службовця, скріплений підписом державного службовця (для осіб, уперше прийнятих на державну службу);

копії документів про надані пільги (у разі наявності);

копії свідоцтва про шлюб, народження дитини, зміну прізвища тощо.

2.6. Працівник служби персоналу, отримуючи матеріали до особової справи, повинен перевірити дотримання правил їх заповнення, відповідність зазначених у них відомостей оригіналам документів (паспорта громадянина України, військового квитка, документа про вищу освіту, трудової книжки тощо).

III. Ведення особової справи

3.1. Особова справа державного службовця у міру проходження державної служби доповнюється відповідними матеріалами та щорічно, до 15 квітня, уточнюється.

3.2. До особової справи у хронологічному порядку з часом надходження додаються:

заява про переведення на іншу посаду, звільнення з посади;

копія наказу (розпорядження) про переведення на іншу посаду, звільнення з посади;

подання щодо присвоєння рангу державного службовця;

копії актів про присвоєння рангу державного службовця, заохочення, службове розслідування, накладення та зняття стягнення тощо;

документи щодо проходження стажування;

копії документів про професійне навчання (підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації);

заява щодо незгоди державного службовця на продовження проходження державної служби у зв’язку із зміною істотних умов служби (у разі незгоди);

медичний висновок щодо неможливості виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я (у разі подання);

акт передачі справ і майна (у разі складання);

інші документи, які містять відомості щодо проходження державної служби.

3.3. При звільненні працівника в особовій справі робиться відповідний запис із зазначенням дати і причини звільнення з посади, номер та дати відповідного наказу (розпорядження).

IV. Оформлення та облік документів особової справи

4.1. Копії (ксерокопії) документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, паспорта громадянина України, військового квитка, трудової книжки, нагородних матеріалів скріплюються підписом працівника служби персоналу та печаткою служби персоналу.

4.2. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік подається в порядку та за формою, передбаченими Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

4.3. Медична довідка про стан здоров’я подається за встановленою формою.

4.4. Подання щодо призначення особи на посаду складається у разі призначення її за погодженнями з іншими органами державної влади. У поданні зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, громадянство, займана на час подання посада, на яку посаду рекомендується, рівень фахової та професійної підготовки, спроможність забезпечити доручену ділянку роботи, ділові та інші якості претендента.

4.5. У разі необхідності складається біографічна довідка на підставі даних, що містяться в особовій справі та трудовій книжці працівника. Дані наводяться стисло, але вичерпно. Скорочення слів, пропуски, виправлення не допускаються. Біографічна довідка складається за формою згідно із додатком 2 до цього Порядку і скріплюється підписом керівника служби персоналу та печаткою службою персоналу.

4.6. Довідка про допуск до державної таємниці видається режимно-секретним підрозділом або особою, яка відповідає за режим секретності відповідного органу для працюючих державних службовців або за останнім місцем роботи для претендентів на посади, які визначені номенклатурою посад, затвердженою у встановленому порядку керівником державної служби.

4.7. На підставі наданих особою документів про підвищення кваліфікації, заохочення та нагороди державного службовця під час роботи в органі державної влади працівником служби персоналу заносяться записи в особову картку (форма П-2ДС).

4.8. Заяви про призначення, переведення на іншу посаду, звільнення з посади тощо оформляються власноручно особою і підписуються із зазначенням дати. За змістом заяви суб’єктом призначення приймається відповідне рішення, на підставі якого служба персоналу готує наказ (розпорядження).

4.9. Наказ (розпорядження) про призначення на посаду або звільнення з посади видається за місцем роботи, у тому числі щодо тих працівників, які призначаються органом вищого рівня. Копія наказу (розпорядження) підшивається до особової справи державного службовця.

4.10. Бланк опису документів особової справи (додаток 3) заповнюється під час формування особової справи і доповнюється з надходженням кожного нового документа. Наявність документів в особовій справі щорічно до 15 квітня звіряється з описом. Бланк опису документів підшивається з початку особової справи.

V. Зберігання особових справ

5.1. Після припинення державним службовцем роботи його особова справа залишається в службі персоналу.

При цьому в особовій картці (форма П-2ДС) та книзі обліку руху особових справ зазначаються дата, причина звільнення, дата і номер наказу (розпорядження) про звільнення.

5.2. Особові справи державних службовців є документами з обмеженим доступом і мають зберігатися в опечатаних металевих шафах або сейфах.

5.3. Служба персоналу відповідно до вимог статті 10 Закону України “Про захист персональних даних” не має права розголошувати будь-яку інформацію щодо персональних даних особи.

5.4. Кожна особова справа підшивається в окрему папку формату А-4, на якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, порядковий номер особової справи.

5.5. Архівні особові справи зберігаються окремо від діючих особових справ протягом двох років, після чого передаються в упорядкованому стані до архіву установи.

 

Начальник управління

методичного забезпечення

діяльності кадрових служб Н. І. Олійник

Додаток 1

до Порядку ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців

Показати »

__________________________________________________(повне найменування органу)КНИГА ОБЛІКУ РУХУ ОСОБОВИХ СПРАВРозпочато: “___” ________20__ року

Закінчено: “___” ________20__ року

N

з/п

Номер особової справи

Прізвище, ім’я, по батькові працівника

Дата формування особової справи

Дата закінчення ведення особової справи

Примітка

1

2

3

4

5

6

Додаток 2

до Порядку ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців

Місце для

фотокартки

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

_________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Працює __________________________________________________________________________

(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)

Число, місяць і рік народження _________________________________________________________________________________

Місце народження _________________________________________________________________________________

(держава, область, місто, район, село)

Освіта ___________________________________________________________________________

(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування

_________________________________________________________________________________

навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

Науковий ступінь, вчене звання _____________________________________________________

Володіння мовами _________________________________________________________________________________

(якими, якою мірою)

Нагороди, почесні звання _________________________________________________________________________________

Прийняття Присяги

державного службовця _________________________________________________________________________________

(дата прийняття)

Ранг державного

службовця, підгрупа, група _________________________________________________________________________________

Страховий стаж роботи станом на _____________

______________________________

Стаж державної служби станом на ____________

_____________________________

Трудова діяльність

Період

Посада, найменування установи

з __ ___

до ___ ___

з __ ___

по цей час

_______________________________________

(посада керівника підрозділу служби персоналу)

___________

(підпис)

_________________

(прізвище, ініціали)

М. П.

Додаток 3

до Порядку ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців

ОПИС

документів особової справи N ______

_________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

N з/п

Найменування документів

Кількість аркушів

Примітка

1

2

3

4

Наказ №43 “Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Показати »

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИЗ ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИНАКАЗ05.03.2012

м. Київ

N 43

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

28 квітня 2012 р. за N 709/21022

Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Відповідно до статті 20 Закону України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI “Про державну службу”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, що додається.

2. Управлінню методичного забезпечення діяльності кадрових служб забезпечити подання цього наказу на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI “Про державну службу”.

Голова Нацдержслужби В. Толкованов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства України з питань державної служби

05.03.2012 N 43

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

28 квітня 2012 р. за N 709/21022

Типовий порядок

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

I. Загальні положення

1.1. Цей Типовий порядок розроблений відповідно до статті 20 Закону України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI “Про державну службу”, Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” та визначає правові і організаційні засади проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби груп II, III, IV, V (далі – конкурс) у державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті (далі – державний орган).

1.2. Конкурс проводиться на зайняття посад державної служби груп II, III, IV, V, у тому числі посад, прийняття на які здійснюється за строковим трудовим договором.

1.3. Для проведення конкурсу керівником державної служби в державному органі наказом (розпорядженням) утворюється конкурсна комісія у складі не менше п’яти осіб.

1.4. У разі необхідності порядок проведення конкурсу в окремому державному органі відповідно до цього Типового порядку визначає його керівник, який призначає на посади та звільняє з посад державних службовців.

1.5. До складу конкурсної комісії входять голова, секретар і члени комісії.

Головою конкурсної комісії є:

у разі наявності посади керівника апарату, який є керівником державної служби, – керівник служби персоналу;

у разі відсутності такої посади – заступник керівника державної служби.

Секретарем конкурсної комісії є працівник служби персоналу.

До складу конкурсної комісії включаються працівники служби персоналу, юридичної служби та можуть включатися інші державні службовці державного органу, у тому числі з інших державних органів, а також експерти з числа фахівців у відповідній сфері.

Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутня більшість від її складу.

Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, не може входити до складу конкурсної комісії. Близькі їй особи – подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом (далі – близькі особи) не можуть входити до складу конкурсної комісії під час розгляду питань щодо цієї особи.

1.6. У державному органі з нечисленним апаратом (до п’яти осіб) конкурс може проводитися керівником цього органу або конкурсною комісією органу вищого рівня.

II. Умови проведення конкурсу

2.1. Рішення про проведення конкурсу приймає керівник державної служби за наявності вакантної посади державного службовця груп II, III, IV, V, у тому числі посад, прийняття на які здійснюється за строковим трудовим договором.

2.2. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

досягли граничного віку перебування на державній службі;

за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;

мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законодавством порядку;

відповідно до вироку суду позбавлені права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;

піддавалися адміністративному стягненню за корупційне правопорушення протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

мають громадянство іншої держави;

після призначення на посаду будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам.

2.3. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посади державного службовця (далі – кандидати).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим вимогам;

проведення іспиту (тестування);

проведення співбесіди та відбір кандидатів.

III. Оголошення про конкурс

3.1. Державний орган, у якому проводиться конкурс, оприлюднює інформацію про проведення конкурсу на інтегрованому веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби та поширює його через інші засоби масової інформації не пізніше як за місяць до проведення конкурсу (додаток 1).

3.2. Оголошення про проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті відповідного державного органу.

В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

найменування і місцезнаходження державного органу;

назва посади державної служби, група, підгрупа, до якої вона належить;

умови оплати праці (посадовий оклад);

посадові обов’язки;

вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду державної служби відповідно до профілю професійної компетентності цієї посади;

інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду державної служби;

перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;

дата і місце проведення конкурсу в державному органі;

прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить чинному законодавству.

3.3. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

IV. Прийняття та розгляд документів щодо участі в конкурсі

4.1. Особа, яка бажає взяти участь в конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь в конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (додаток 2);

згоду на проведення спеціальної перевірки за формою, визначеною Порядком організації проведення спеціальної перевірки відомостей, щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим Указом Президента України від 25 січня 2012 року N 33/2012;

копію документа про вищу освіту;

особову картку (форма П-2ДС) встановленого зразка та 1 фотографію розміром 3 х4 см;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”;

копію трудової книжки.

4.2. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед його проведенням пред’являє паспорт громадянина України службі персоналу відповідного державного органу.

Забороняється вимагати від особи, яка претендує на зайняття посади державної служби, документи, не передбачені пунктом 4.1 цього розділу.

4.3. Державний службовець, який працює в державному органі, в якому проводиться конкурс на заміщення вакантних посад, і бажає взяти в ньому участь, подає заяву про участь у конкурсі. У такому разі документи, зазначені в пункті 4.1 цього розділу, до конкурсної комісії державним службовцем не подаються.

4.4. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі, крім зазначених у пункті 4.1 цього розділу, інші документи (характеристики, рекомендації, свідоцтва, сертифікати про підвищення кваліфікації тощо).

4.5. Служба персоналу перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державної служби.

4.6. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам або які подали недостовірні відомості, за рішенням голови конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускаються.

4.7. Документи переможця конкурсу, зазначені у пункті 4.1 цього розділу, у разі призначення його на посаду державної служби стають складовою його особової справи.

V. Проведення іспиту (тестування)

5.1. Для складання іспитів (тестування) у державному органі керівником державної служби відповідного органу один раз на два роки затверджується програма іспиту (тестування).

Програма іспиту (тестування) передбачає тестові завдання на знання законодавства про державну службу, засад запобігання та протидії корупції і законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу, інші знання, вміння тощо.

5.2. Іспит (тестування) проводиться конкурсною комісією державного органу, в якому оголошено конкурс, з метою об’єктивної оцінки знань кандидатів на посади державної служби.

5.3. Об’єктивність проведення іспиту (тестування) забезпечується рівними умовами та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

5.4. Під час проходження іспиту (тестування) мають бути присутніми більшість членів конкурсної комісії.

5.5. Іспит (тестування) складається кандидатами одночасно на заміщення однієї посади. У разі невеликої кількості кандидатів іспит (тестування) може проводитися одночасно на заміщення декількох посад.

5.6. Іспит (тестування) складається письмово за тестовими завданнями, які пропонуються кандидату за його вибором. Тестові завдання формуються за зразком, наведеним у додатку 3.

Кожен тест на визначення знань та вмінь, необхідних для виконання обов’язків на відповідній посаді має включати не менше як десять питань.

 

Кількість питань у кожному тесті має бути однаковою для усіх кандидатів на відповідну посаду.

5.7. При підготовці відповідей тестового завдання кандидат здійснює записи на аркуші з штампом органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я, та по батькові кандидата, номер тестового завдання.

5.8. Іспит (тестування) складається державною мовою.

5.9. Загальний час для проведення іспиту (тестування) має становити не більше 60 хвилин.

5.10. При проходженні тестових завдань оцінка знань здійснюється у відсотковому еквіваленті:

а) від 90 % та вище – відмінно;

б) від 80 % до 89 % – дуже добре;

в) від 65 % до 79 % – добре;

г) від 54 % до 64 % – задовільно;

ґ) до 54 % – незадовільно.

5.11. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту (тестування), проводяться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться членами комісії.

Оцінки проставляються на аркуші з відповідями кандидата за тестове завдання в цілому.

5.12. Підбиття підсумків при проходженні тестових завдань здійснюється шляхом обрахування відсотка правильних відповідей.

5.13. Кандидати, які набрали 54 % і більше вважаються такими, що склали іспит (тестування), менше 54 %, – такими, що не склали іспит (тестування).

5.14. Кандидати, які не склали іспит (тестування), не можуть бути допущені до наступного етапу проходження конкурсу.

5.15. Відсоток заноситься в екзаменаційну відомість проведення іспиту (тестування) на зайняття посади державної служби, форма якої наведена в додатку 4. З результатами іспиту (тестування) кандидат на його прохання ознайомлюється письмово.

5.16. Аркуші з відповідями кандидатів додаються до протоколу конкурсної комісії.

VI. Проведення співбесіди та відбір кандидатів

6.1. Співбесіда з кандидатами на зайняття посади державної служби проводиться конкурсною комісією із залученням керівників відповідних структурних підрозділів в усній формі. Метою проведення співбесіди є виявлення відповідності профілів професійної компетентності кандидата посаді державної служби, на яку він претендує.

6.2. Матеріали співбесіди після її проведення додаються до протоколу.

6.3. Кандидати, які не пройшли співбесіду, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

6.4. Конкурсна комісія за результатами іспиту (тестування) та співбесіди з кандидатами на зайняття посад державної служби здійснює відбір для зайняття посад державної служби.

6.5. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається керівнику державної служби, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на конкретну посаду державної служби.

6.6. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується присутніми на її засіданні членами не пізніше трьох робочих днів після його проведення і зберігається в державному органі, в якому проводився конкурс.

6.7. Інформація про переможця конкурсу оприлюднюється не пізніше трьох робочих днів після підписання протоколу засідання конкурсної комісії на офіційному веб-сайті відповідного державного органу.

Витяг із протоколу засідання конкурсної комісії є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами відповідного конкурсу.

6.8. Переможець конкурсу додає службі персоналу документи, необхідні для проведення спеціальної перевірки, згідно з Указом Президента України від 25 січня 2012 року N 33/2012 “Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування”.

6.9. Рішення про призначення на посаду державної служби приймається керівником державної служби за результатами конкурсу та після проведення спеціальної перевірки.

6.10. Рішення конкурсної комісії в разі незгоди може бути оскаржене кандидатом на зайняття посади державної служби керівнику державної служби відповідного державного органу протягом трьох робочих днів після ознайомлення з цим рішенням.

6.11. Рішення керівника державного органу може бути оскаржене в порядку, визначеному законодавством.

VII. Повторний конкурс та підведення підсумків

7.1. Повторний конкурс на зайняття посад державної служби проводиться в разі:

виявлення порушень у проведенні конкурсу. У цьому випадку рішення конкурсної комісії скасовується суб’єктом призначення, а про проведення повторного конкурсу оголошується не пізніше десяти робочих днів з моменту скасування рішення конкурсної комісії;

якщо жоден з учасників конкурсу не пройшов конкурсний відбір;

відсутності заяв про участь у конкурсі;

подання заяви про участь у конкурсі однією особою. У цьому випадку, якщо заяву про участь у повторному конкурсі знову подала одна особа, суб’єкт призначення приймає рішення щодо доцільності проведення конкурсу. У разі прийняття рішення про недоцільність проведення конкурсу особа, яка подала заяву про участь у повторному конкурсі, складає іспит (тестування) та проходить співбесіду, за результатами яких приймається рішення про її призначення або про відмову в її призначенні на посаду державної служби;

виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на державну службу переможця конкурсу.

Начальник управління

методичного забезпечення

діяльності кадрових служб Н. І. Олійник

Додаток 1

до Типового порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Показати »

Оприлюднення інформації про конкурсУ ___________________________________________________________(найменування органу)оголошується конкурс на зайняття посади _____________________________ (назва посади)

___________________________________________групи_____, підгрупи___.

Посадові обов’язки; умови оплати праці; вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду державної служби відповідно до профілю професійної компетентності цієї посади; перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання; дата і місце проведення конкурсу розміщенно на офіційному веб-сайті ______________________________________________ (_____________).

(найменування органу) (назва сайту)

Додаткову інформацію можна отримати у службі персоналу __________________________________________________________________

(найменування органу)

за телефоном _________________.

Додаток 2

до Типового порядку

проведення конкурсу

на зайняття посад

державної служби

Голові конкурсної комісії _____________

_________________________________

(найменування органу)

__________________________________(прізвище,ініціали)

( П.І.Б. претендента в родовому відмінку) який (а) мешкає за адресою: ___________ _____________________,

тел.______________

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення посади____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

«___» __________ 20___ року __________

(підпис)

Додаток 3

до Типового порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

__________________________________

(найменування органу державної влади)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

_____________ ______________

(підпис) прізвище, ініціали)

«___» ____________ 20__ року

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № _____*

1) На знання Конституції України.

2) На знання Закону України «Про державну службу».

3) На знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

4) На знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

* До Тестового завдання можуть бути включені додаткові завдання на знання та вміння, необхідні для виконання обов’язків на відповідній посаді.

Додаток 4

до Типового порядку проведення конкурсу на зайняття посад

державної служби

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту (тестування) на зайняття посад державної служби

__________________________________________________________________

(найменування державного органу)

від «___» ____________ 20__ року

з/п

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

Група, підгрупа посади, на яку претендує кандидат

Номертестово-го

завдання

Результат, %

Відмітка

про ознайомлення

Голова конкурсної комісії: __________ ________________

(підпис) (П.І..Б.)

Члени конкурсної комісії: __________ ________________

(підписи) (П..І..Б.)

Секретар конкурсної комісії: __________ ________________

(підпис) (П..І..Б.)

 

 

Наказ №64 “Про затвердження Порядку підвищення рівня професійної компетентності державних службовців”

Показати »

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИЗ ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИНАКАЗ06. 04. 2012

м. Київ

№ 65

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

04 травня 2012 р. за N 713/21026

Про затвердження Порядку підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

Відповідно до статті 30 Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VI,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підвищення рівня професійної компетентності державних службовців (далі – Порядок) (додається).

2. Управлінню організації навчання забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з введенням в дію Закону України «Про державну службу».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу обов’язків.

Голова

Нацдержслужби України В. Толкованов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства

України з питань державної служби

06 квітня 2012 року № 65

Показати »

Зареєстрованов Міністерстві юстиції України27 квітня 2012 р. за N 651/20964ПОРЯДОК

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або їх апарату (далі – державні органи) висококваліфікованими працівниками, здатними компетентно і відповідально виконувати управлінські функції.

1.2. Підвищення рівня професійної компетентності державного службовця проводиться у формі професійних програм, спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування, в інших формах за процедурою, визначеною цим Порядком, та шляхом навчання, у тому числі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у відповідних вищих навчальних закладах згідно із законодавством.

Необхідність підвищення рівня професійної компетентності державного службовця визначається його безпосереднім керівником та службою персоналу

державного органу за результатами щорічного оцінювання службової діяльності.

1.3. Нацдержслужба України та державні органи у межах повноважень здійснюють координацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, а в частині підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації така координація здійснюється разом з Національною академією державного управління при Президентові України (далі – Національна академія).

IІ. Підготовка та перепідготовка державних службовців

2.1. Підготовка державних службовців – здобуття освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра, а також навчання в аспірантурі, докторантурі, інших навчальних закладах або наукових установах за спеціальностями, спрямованими на провадження професійної діяльності на державній службі.

2.2. Перепідготовка державних службовців – отримання кваліфікації у галузі знань «державне управління» на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та набутого практичного досвіду.

2.3. Прийом до Національної академії та вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів у галузі знань «державне управління», здійснюється в установленому законодавством порядку.

2.4. Підготовка магістрів у галузі знань «державне управління» здійснюється за освітньо-професійними програмами, розробленими на основі професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, стандартів освіти і передбачає здобуття поглиблених знань з актуальних питань державного управління.

2.5. Освітньо-професійні програми розробляються вищими навчальними закладами IV рівня акредитації згідно з вимогами освітньо-професійних програм, стандартів освіти і затверджуються МОНмолодьспортом України за погодженням з Нацдержслужбою України.

2.6. Особи, які пройшли навчання та державну атестацію, отримують документи про освіту державного зразка відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за спеціальностями, передбаченими у галузі знань «державне управління».

IІІ. Підвищення кваліфікації та інші форми підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

3.1. Підвищення кваліфікації державних службовців – навчання у навчальних закладах з метою фахового удосконалення, оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання та обов’язки, необхідні для провадження професійної діяльності на державній службі. Підвищення кваліфікації державних службовців є безперервним процесом.

3.2. Строк та форми підвищення кваліфікації визначаються державними органами, у яких працюють державні службовці, залежно від сфери їх діяльності. При цьому строк підвищення кваліфікації з відривом від служби і збереженням заробітної плати не повинен перевищувати чотирьох тижнів на рік

(за погодженням з Кабінетом Міністрів України, як виняток, – двох місяців), без відриву від служби – шести місяців.

3.3. Керівник державної служби в державному органі забезпечує підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, які вперше призначені на посаду державної служби, протягом року з дня їх призначення, для інших державних службовців – за результатами щорічного оцінювання, але не рідше ніж один раз на три роки.

3.4. Підвищення кваліфікації за професійною програмою здійснюється протягом першого року роботи – для вперше прийнятих на державну службу або за результатами щорічного оцінювання, але не рідше одного разу на три роки.

3.5. Професійні програми розробляються відповідними навчальними закладами відповідно до вимог Національної академії, узгоджуються з державними органами та Нацдержслужбою України.

3.6. Особи, які підвищили кваліфікацію за професійними програмами, отримують свідоцтво державного зразка.

3.7. З метою вивчення актуальних проблем державного управління, нормативно-правових актів, вітчизняного та зарубіжного досвіду провадження управлінської діяльності, розвитку ключових компетентностей державного службовця разом із підвищенням кваліфікації також здійснюватиметься реалізація спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування, інші форми підвищення рівня професійної компетентності, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій.

3.8. Реалізація зазначених заходів здійснюється навчальними закладами в галузі освіти, які забезпечують виконання загальнодержавних функцій, незалежно від форми власності.

3.9. Спеціальні курси, тематичні семінари, тренінги, інші форми підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій та не є післядипломною освітою, мають враховувати результати оцінювання рівня професійної компетентності державних службовців, які направляються для проходження таких заходів.

3.10. Особам, які підвищили кваліфікацію за програмами тематичних постійно діючих семінарів, зокрема тренінгів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів, інших інноваційних форм, видається сертифікат.

3.11. Навчання за професійними програмами, проходження тематичних постійно діючих семінарів, зокрема тренінгів, спеціалізованих навчальних курсів, інших інноваційних форм та отримання свідоцтва чи сертифіката про підвищення рівня професійної компетентності враховуються державним службовцям під час щорічного оцінювання, призначення на вищу посаду.

3.12. Стажування державних службовців в державних органах, а також за кордоном проводиться з метою вивчення досвіду управлінської діяльності, здобуття практичних знань, набуття умінь та навичок за фахом і може проходити з відривом від державної служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби у тому самому або іншому державному органі.

IV. Фінансове забезпечення підвищення рівня

професійної компетентності державних службовців

4.1. Фінансове забезпечення підвищення рівня професійної компетентності державних службовцівздійснюється за кошти державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

4.2. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців за пріоритетними напрямами підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації здійснюватиметься на підставі відповідних договорів, у тому числі про міжнародну технічну допомогу, договорів про співробітництво між українськими та іноземними навчальними закладами, а також інших договорів із зарубіжними партнерами, укладених і зареєстрованих згідно із законодавством України.

4.3. Керівники державних органів під час підготовки бюджетних пропозицій та бюджетних запитів планують видатки на реалізацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності, виходячи з наявних потреб.

4.4. Мережа навчальних закладів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців формується на підставі механізмів ліцензування та акредитації у галузі знань «державне управління».

Заступник начальника

Управління організації навчання

Нацдержслужби Л. Олійник

 

Порядок денний  порядок денний
 Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік         Довідка
 Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік  ПРОЕКТ
Порядок денний порядок денний
Про роботу виконкому Малокаховської сільської ради по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. ДОВІДКА
Про роботу виконкому Малокаховської сільської ради по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. ПРОЕКТ
Про підготовку до проведення районної кампанії  оздоровлення та відпочинку дітей влітку  2015 року. ДОВІДКА
Про підготовку до проведення районної кампанії  оздоровлення та відпочинку дітей влітку  2015 року. ПРОЕКТ
Про стан реалізації державної кадрової політики в Каховській районній державній адміністрації ДОВІДКА
Про стан реалізації державної кадрової політики в Каховській районній державній адміністрації                              ПРОЕКТ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Календар
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Бер    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Анонси подій

 • Місячник благоустрою

  З 28 березня по 08 травня в районі проводиться щорічна акція “За чисте довкілля”  Запрошуємо усіх бажаючих на весняну толоку в своєму селі.

 • Нарада при голові РДА

  Щопонеділка о 14.00 відбувається нарада при голові РДА щодо підведення підсумків роботи за минулий тиждень та визначення основних пріоритетних напрямків діяльності на поточний період

До уваги учасників АТО

УКРАЇНА-ЄС

 • Архів новин
  Погода
  StatPress
  Visits today: 36